مقاله ارزيابي تاثير روزه داري اسلامي بر سطح سرمي آديپونکتين و CRP سرم در بيماران مبتلا به سندرم متابوليک شهر زنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه ۲۱۴ تا ۲۲۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تاثير روزه داري اسلامي بر سطح سرمي آديپونکتين و CRP سرم در بيماران مبتلا به سندرم متابوليک شهر زنجان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم متابوليک
مقاله آديپونکتين
مقاله CRP
مقاله روزه داري
مقاله ماه رمضان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي فرانك
جناب آقای / سرکار خانم: انجم شعاع آفاق
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدفر فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: مظلوم زاده سعيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به شيوع روزافزون سندرم متابوليک به عنوان يکي از مهمترين عوامل زمينه ساز بيماري هاي قلبي عروقي در دنيا و نقش تغذيه مناسب در کاهش خطر چاقي شکمي به عنوان پايه اساسي سندرم متابوليک، در اين مطالعه بر آن شديم تا تاثير الگوي تغذيه در ماه مبارک رمضان را بر فاکتورهاي التهابي مانند CRP و آديپونکتين و ساير اجزاي سندرم متابوليک را بررسي کنيم.
روش ها: در اين مطالعه کوهورت، ۴۰ نفر از مراجعين به درمانگاه غدد شهر با سندرم متابوليک و ۲۱ نفر فرد سالم به عنوان گروه شاهد، مورد مطالعه قرار گرفتند. از کليه افراد، يک هفته قبل از ماه رمضان و در پايان ماه رمضان، نمونه گيري خون وريدي انجام و سطح سرمي گلوکز ناشتا (FBS)، کلسترول، تري گليسريد (TG)،HDL  کلسترول، آديپونکتين وCRP  اندازه گيري شد. افراد با قطع روزه داري بيش از يک هفته و با بيماري هاي عفوني و التهابي از مطالعه حذف شدند. اطلاعات جمع آوري شده با روش هاي آماري t زوج،t-student  و کاي دو و محاسبه correlation تجزيه و تحليل شد.
نتايج: در اين مطالعه، روزه داري در ماه رمضان، در افراد سالم و نه در افراد با سندرم متابوليک، باعث کاهش اندازه دور شکم شد (P=0.001) تغيير معني داري در سطح سرمي آديپونکتين و ميزان CRP در طول ماه مبارک رمضان در افراد روزه دار با و بدون سندرم متابوليک روي نداد اگرچه روزه داري باعث تغيير معني داري در TG سرم نشد، در گروه افراد با سندرم متابوليک، قند ناشتا، کلسترول تام و ميزان  HDL(P=0.004) افزايش معني داري در پايان روزه داري داشت.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد روزه داري، با الگوي تغذيه اي موجود در شهر زنجان، تغيير عمده اي را در عوامل التهابي در سندرم متابوليک ايجاد نمي کند. ولي باعث کاهش معني داري در FBS و کلسترول و افزايش معني داري در HDL در افراد با سندرم متابوليک مي شود. کوتاه بودن طول دوره روزه داري و نيز استفاده از الگوي ناصحيح تغذيه در ساعات افطار، مي تواند از علل اين موضوع باشد.