مقاله ارزيابي تاثير روي بر ميزان ليپيدهاي سرم در بيماران مبتلا به ديابت نوع II که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل از صفحه ۵۹ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تاثير روي بر ميزان ليپيدهاي سرم در بيماران مبتلا به ديابت نوع II
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روي
مقاله ديابت نوع II
مقاله ليپيدهاي سرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ پور رباب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ديابت قندي يکي از شايع ترين بيماري هاي متابوليک در جهان است که در نتيجه نقص کامل يا نسبي يا مقاومت به عمل انسولين ايجاد مي شود. يکي از عوارض مزمن ديابت آترواسکلروز مي باشد. هيپر ليپيدمي يکي از دلايل عمده در تشديد آترواسکلروز و بروز ضايعات قلبي عروقي در بيماران ديابتي مي باشد. يکي از راه هاي مناسب براي جلوگيري از بروز و پيشرفت ضايعات قلبي- عروقي در اين بيماران کنترل ﻏلظت ليپيدهاي پلاسما از طريق استفاده از داروها يا رژيم غذايي مي باشد. از طرفي روي يک عنصر کمياب ضروري است و ارتباط آن با غلظت ليپيدهاي پلاسما در برخي از مطالعات مورد تاييد قرار گرفته است. هدف از اين مطالعه بررسي تاثير افزودن روي به رژيم غذايي بيماران ديابتي در ميزان کنترل ليپيدهاي پلاسما بوده است.
روش کار: در اين مطالعه که از نوع کارآزمايي باليني بود، ۶۰ نفر بيمار ديابتي نوع II انتخاب و به طور تصادفي به دو گروه تقسيم شدند. به يک گروه روزانه ۵۰ ميلي گرم و به گروه ديگر روزانه ۲۵ ميلي گرم روي به مدت ۲ ماه داده شد. قبل و بعد از مداخله در بيماران ميزان ليپيدها و ليپوپروتئين هاي سرم تعيين مقدار و مقايسه گرديد. نتايج حاصل از آناليز بيوشيميايي با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. مقايسه بين متفيرها با ستفاده از آزمون تي صورت گرفت و p<0.05 به عنوان معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: ميانگين غلظت روي در سرم بيماراني که ۲۵ ميلي گرم روي در روز دريافت مي نمودند، تغيير معني داري حاصل ننمود، ولي غلظت روي سرم در گروهي که ۵۰ ميلي گرم روي مصرف نموده بودند در پايان کار (۱۶۰±۳۰ µg/dL) از زمان شروع مطالعه (۱۴۰±۳۰ µg/dL) بالاتر بود .(p=0.002) در گروه ۵۰ ميلي گرم، ميزان LDL از ۱۲۳٫۹±۳۳٫۵۳ mg/dL به (p=0.001) 96.5±۳۲٫۵۰ mg/dL و کلسترول تام از ۲۲۶٫۶۸±۳۱٫۴۰ mg/dL  به ۱۹۹٫۸±۳۷٫۸ mg/dL (p=0.001) كاهش چشمگيري را نشان دادند. همچنين مقدار HbA1C از ۱٫۸۶±۹٫۷% به ۱٫۵±۸٫۹%، p=0.02 رسيد.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که بالا رفتن سطح روي در بيماران ديابتي نوع II سبب كاهش غلظت ليپيدهاي پلاسما (كلسترول و(LDL  و هموگلوبين گليکوزيله مي شود.