مقاله ارزيابي تاثير ريزجانداران حل کننده فسفات، مايکوريزا و پرايمينگ بذر بر گره زايي در گياه نخود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهش هاي خاك (علوم خاك و آب) از صفحه ۴۴ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تاثير ريزجانداران حل کننده فسفات، مايکوريزا و پرايمينگ بذر بر گره زايي در گياه نخود
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نخود
مقاله کود زيستي
مقاله تثبيت زيستي نيتروژن
مقاله پرايمينگ بذر
مقاله گره ريشه اي و ريزوبيوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي مددي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: جهان سوز محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بشارتي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: توكل افشاري رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بهبود جذب عناصر غذايي با روش هاي زيستي، از اصول کشاورزي پايدار بوده و يکي از راه هاي تثبيت و افزايش عملکرد مي باشد. اين آزمايش با هدف ارزيابي تاثير ريزجانداران حل کننده فسفات، مايکوريزا و پرايمينگ بذر بر فرايند گره زايي در نخود (Cicer arietinum) در شرايط مزرعه اجرا گرديد. تيمارهاي آزمايش شامل پرايمينگ بذر (آب،Poly Ethylene Glycol 6000 (PEG)  و شاهد)، مايکوريزا Glomus intraradices) و شاهد) و ريزجانداران حل کننده فسفات Bacillus megaterium)، Aspergillus niger و شاهد) بودند. آزمايش در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي و به صورت فاکتوريل در چهار تكرار اجرا شد. نتايج نشان داد در بسياري از موارد تيمارهاي استفاده شده در اين آزمايش اثر مثبت بر خصوصيات گره بندي داشتند. از نظر تعداد کل گره ريزوبيوم ايجاد شده بر روي ريشه نخود، تمامي تيمارهاي حاوي پرايمينگ، داراي مقادير مساوي و يا بيشتر نسبت به بذور پرايم نشده بودند. در بين ترکيبات، تيمارهاي قارچ حل کننده + پرايمينگ با PEG و باکتري حل کننده + آب نسبت به بقيه تيمارها، تعداد کل گره بيشتري داشتند. پرايمينگ بذر و حل کننده هاي فسفات باعث افزايش تعداد گره فعال در گياهان مايکوريزايي شدند. در مورد درصد فعال بودن گره ها، نتايج نشان داد گياهاني که پرايم شده بودند درصد گره فعال مساوي يا بيشتر نسبت به گياهان پرايم نشده داشتند. استفاده از قارچ حل کننده فسفات به همراه پرايمينگ، باعث افزايش معني دار وزن تر گره نسبت به ديگر تيمارها گرديد. در مورد وزن خشک گره، مشاهده شد که در حضور پرايمينگ با آب، تمامي ترکيبات ريزجانداران حل کننده داراي بيشترين مقادير هستند. به طور کلي با توجه به نتايج اين آزمايش مي توان انتظار داشت تا با ترکيب مناسبي از کودهاي زيستي و پرايمينگ بذر، تثبيت زيستي نيتروژن و جذب ديگر عناصر غذايي را بهبود بخشيد و در نهايت باعث پايداري و افزايش عملکرد شد. از جمله بهترين ترکيبات تيمارها در اين آزمايش مي توان به قارچ حل کننده + پرايمينگ باPEG ، باکتري حل کننده + پرايمينگ با آب و مايکوريزا + پرايمينگ با آب، اشاره نمود.