مقاله ارزيابي تاثير ساز و كار نظارتي راهبري شركتي بر عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در حسابداري مالي از صفحه ۱۴۱ تا ۱۵۵ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تاثير ساز و كار نظارتي راهبري شركتي بر عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راهبري شرکتي
مقاله ساختار مالکيت
مقاله ارزش شرکت
مقاله تمرکز مالکيت
مقاله عملکرد شرکت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: مريدي پور حميد
جناب آقای / سرکار خانم: جاري اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از زماني که مالکيت از مديريت تفکيک شده است، نظارت بر مديران بسيار دشوار گرديده است؛ بنابراين سازوکارهاي نظارتي متعددي پيشنهاد گرديده تا بتواند هزينه هاي نمايندگي را کاهش دهد. هدف اين پژوهش، بررسي تاثير سازوکار نظارتي راهبري شرکتي (تمرکز مالکيت) بر عملکرد شرکت هاي پذيرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران است . فرضيه پژوهش اين است که رابطه معني داري بين تمرکز مالکيت و عملکرد شرکت ها وجود دارد. براي آزمون فرضيه ها از همبستگي استفاده شده است. در اين پژوهش، تمرکز مالکيت متغير مستقل و عملکرد شرکت (نسبت هايROA, ROE ، P/B) متغير وابسته هستند. نمونه آماري پژوهش شامل ۵۶ شرکت طي سال هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ مي باشد. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که بين تمرکز مالکيت و نرخ بازده دارايي ها رابطه معني داري وجود دارد اما وجود رابطه بين تمرکز مالکيت با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام تاييد نگرديد.