مقاله ارزيابي تاثير سطوح مختلف بقاياي گندم و کود نيتروژنه بر برخي صفات زراعي کلزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهي از صفحه ۴۴ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تاثير سطوح مختلف بقاياي گندم و کود نيتروژنه بر برخي صفات زراعي کلزا
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بقاياي گندم
مقاله کود نيتروژنه
مقاله غير متحرک شدن نيتروژن
مقاله کشاورزي حفاظتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هوشيار بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: ميري حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجري فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهت بررسي اثر سطوح مختلف بقاياي گندم و کود نيتروژنه بر برخي صفات زراعي کلزا رقم طلايه آزمايشي در سال زراعي ۸۸-۱۳۸۷ در اراضي مرکزآموزش کشاورزي علي آباد کمين واقع در شهرستان پاسارگاد اجرا گرديد. آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي و در سه تکرار اجرا گرديد. فاکتور اول شامل سه سطح کود نيتروژنه اوره به ميزان هاي ۱۷۵، ۲۲۵ و ۳۰۰ کيلوگرم در هکتار و فاکتور دوم شامل چهار سطح بقاياي گندم به مقادير ۰، ۲۵، ۵۰ و ۷۵ درصد وزني از کل بقايا بود. نتايج نشان داد که با افزايش ميزان کود نيتروژنه و سطوح ۲۵ و ۵۰ درصد بقاياي گندم صفاتي مانند تعداد دانه در خورجين، عملکرد دانه، شاخص برداشت و عملکرد بيولوژيک افزايش يافت. در مواردي که از سطح صفر و ۷۵ درصد بقايا استفاده گرديد به ويژه در سطوح پايين کود نيتروژني، صفات فوق کاهش نشان دادند و اين موضوع نشان دهنده آن است که نسبـت بقاياي مورد استفاده و کود نيتروژنه مي بايست در تناسب بهينه باشد. تيمار هاي مختلف بقاياي گياهي و کود نيتروژنه تاثيري در وزن هزاردانه نداشتند.