مقاله ارزيابي تاثير سطوح مختلف مواد مغذي بر عملکرد مرغ هاي تخم گذار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۱۳۵ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تاثير سطوح مختلف مواد مغذي بر عملکرد مرغ هاي تخم گذار
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد
مقاله مرغ تخم گذار
مقاله سطوح مواد مغذي
مقاله کيفيت پوسته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوبخت علي
جناب آقای / سرکار خانم: مهمان نواز يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: محتوي سامان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين آزمايش جهت ارزيابي تاثير سطوح مختلف مواد مغذي بر عملکرد مرغ هاي تخم گذار انجام گرفت. آزمايش در قالب طرح کاملا تصادفي با تعداد ۳۲۰ قطعه مرغ تخم گذار سويه تجاري هاي – لاين(W-36)  از سن ۳۲ تا ۴۲ هفتگي در ۵ تيمار و ۴ تکرار (با تعداد ۱۶ قطعه مرغ تخم گذار در هر تکرار) انجام گرفت. جيره هاي غذايي شامل جيره بر اساس توصيه هاي مواد مغذي راهنماي پرورش هاي – لاين (W-36) (شاهد)، جيره داراي ۱۰ درصد مواد مغذي کمتر از توصيه هاي راهنماي پرورش هاي – لاين(W-36) ، جيره بر اساس توصيه هاي مواد مغذيNRC  سال ۱۹۹۴، جيره داراي ۱۰ درصد مواد مغذي بيشتر ازNRC  سال ۱۹۹۴ و جيره حاوي ميانگين مواد مغذي توصيه شده در راهنماي پرورش هاي – لاين (W-36) وNRC  سال ۱۹۹۴ با انرژي يکسان مورد استفاده قرار گرفتند. نتايج نشان داد که عملکرد و صفات تخم مرغ تحت تاثير معني دار جيره هاي غذايي آزمايشي قرار گرفته اند (P<0.05). بر اين اساس، وزن تخم مرغ بين تيمارها اختلاف معني داري داشت (P<0.05). بيشترين وزن تخم مرغ (۶۰٫۳۵ گرم) در تيمار شاهد مشاهده گرديد. بين تيمارها از لحاظ توليد توده اي تخم مرغ نيز اختلاف معني داري مشاهده شد (P<0.05) و بيشترين مقدار توليد توده تخم مرغ (۵۳٫۷۲ گرم) در تيمار شاهد و کمترين آن (۴۹٫۸۴ گرم) در تيمار دريافت کننده جيره بر اساس توصيه هاي مواد مغذي NRC سال ۱۹۹۴ مشاهده شد. هم چنين تيمارهاي آزمايشي در رابطه با ضريب تبديل غذايي با هم اختلاف معني دار داشته (P<0.05) و بهترين ضريب تبديل غذايي مربوط به تيمار شاهد (۲٫۱۳) بود. اختلاف معني داري نيز در خصوص وزن و ضخامت پوسته تخم مرغ در بين گروه هاي آزمايشي مشاهده گرديد (P<0.05). بيشترين وزن پوسته (۶٫۰۷ گرم) به تيمار شاهد اختصاص داشت. هم چنين کمترين ضخامت پوسته (۰٫۳۰۴ ميلي متر) در تيمار استفاده کننده از جيره بر اساس توصيه هاي مواد مغذي راهنماي پرورش هاي – لاين (W-36) (شاهد) مشاهده گرديد. تفاوت معني داري در رابطه با ساير صفات از جمله قيمت خوراک مصرفي به ازاي هر کيلوگرم تخم مرغ توليدي مشاهده نگرديد. نتايج نشان داد که استفاده از توصيه هاي مواد مغذي راهنماي پرورش سويه تجاري هاي – لاين(W-36)  باعث بهبود عملکرد و کيفيت پوسته تخم مرغ مي گردد.