مقاله ارزيابي تاثير سميت کادميم و تعيين طيف مقاومت / تحمل در گونه هاي باکترياي شناسايي شده طي بررسي بر روي آب و رسوبات رودخانه کر در استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي از صفحه ۶۹ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تاثير سميت کادميم و تعيين طيف مقاومت / تحمل در گونه هاي باکترياي شناسايي شده طي بررسي بر روي آب و رسوبات رودخانه کر در استان فارس
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باکتري هاي مقاوم / متحمل
مقاله کادميم
مقاله آب و رسوب
مقاله اصلاح زيستي
مقاله رودخانه کر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كفيل زاده فرشيد
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالاحرار صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: كارگر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قدسي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: افزايش فعاليت هاي صنعتي و کشاورزي همراه با افزايش جمعيت موجب گسترش طيف وسيعي از آلاينده ها در محيط زيست و پيکر انسان و ساير جانداران گرديده است. کادميم به عنوان يک فلز سنگين و سمي از راه هاي متعددي به چرخه هاي زيستي وارد و موجب بيماري هاي گوناگون در جانداران و انسان مي گردد. تعيين مقدار کادميم و عوامل فيزيکي- شيميايي و زيستي در نمونه هاي آب و رسوب و سه مرحله غربال گري شامل بررسي ارتباط سميت زايي اين فلز با شمارش باکتري هاي قابل کشت در نمونه ها و هم چنين تعيين دامنه مقاومت اين باکتري هاي بومي از طريق  MIC, MBCدر پژوهش حاضر مد نظر بوده است.
روش کار: به دليل سابقه آلودگي در مسير رودخانه کر، پنج ايستگاه به ترتيب خروجي سد درودزن، پل پتروشيمي، پل خان، پل دوشاخ و ورودي درياچه بختگان انتخاب گرديدند. بر اساس روش استاندارد متد، نمونه هاي آب و رسوب در دو گروه تهيه و بررسي شدند. گروه اول از نظر اندازه گيري مقدار کادميم توسط اسپکترومتر جذب اتمي و عوامل فيزيکي – شيميايي و زيستي و گروه دوم به منظور جداسازي و شناسايي باکتري هاي مقاوم / متحمل به کادميم و تعيين طيف مقاومت. با تهيه کشت هاي خالص و اختصاصي، هر باکتري شناسايي و باکتري هاي منتخب با بکار گيري غلظت هاي کادميم ارزيابي گرديدند.
نتايج: آلودگي به کادميم در ايستگاه هاي دو و سه به طور معني داري بيش از ساير ايستگاه ها بود (p<0.001) هم چنين ميزان اين فلز در رسوبات تمام ايستگاه ها بيش از آب بوده  (p<0.001)و نسبت به استانداردهاي موجود قابل توجه بوده است. کاهش نسبت BOD/COD  در دو ايستگاه آخر و افزايش فسفات در چهار ايستگاه آخر مشاهده شد. در مقايسه با گروه شاهد، شمارش باکتري ها در حضور يک ميلي مولار کادميم به صورت معني دار کاهش يافت (۰۰۱/(p<0. حداکثر مقاومت به کادميم در P. aeruginosaوETs   Bacillus ABs مشاهده شد که MIC آن ها به ترتيب شش و چهار و MBC به ترتيب هفت و پنج ميلي مولار به دست آمد. شمارش باکتري هاي قابل کشت و مقاوم به کادميم در ايستگاه سه و پنج بيش از ساير ايستگاه ها مي باشد (p<0.001). مقاوم ترين باکتري ها گرم منفي بوده و از رسوبات شناسايي شدند.
نتيجه گيري: آلودگي به کادميم خصوصا در ايستگاه هاي دو و سه مربوط به فعاليت هاي انساني مي باشد. هم چنين عليرغم حساس بودن بسياري از باکتري هاي اين تحقيق به کادميم، برخي از آن ها طيفي از مقاومت – تحمل را از خود نشان دادند. يافته هاي تحقيق حاضر نشان مي دهد که برخلاف آب که محيطي ناپايدار است، رسوب شرايط مناسبي را براي تشکيل زيست لايه (بيوفيلم) باکتريايي و مقابله با استرس کادميم فراهم مي نمايد اگرچه اين مساله مورد اتفاق نظر پژوهشگران نمي باشد. مقاوم ترين باکتري ها از آلوده ترين ايستگاه ها شناسايي شدند اين مساله مي تواند به القا بيان ژن هاي مقاومت در حضور کادميم مرتبط باشد. با توجه به مشکلات ناشي از تخليه پساب ها به رودخانه، اين باکتري هاي مقاوم براي کاربري در صافي هاي زيستي و اصلاح زيستي فاضلاب ها حايز اهميت مي باشند.