مقاله ارزيابي تاثير عوامل اقليمي بر رشد پوشش گياهي در مراتع متراكم ايران با استفاده از تصاوير AVHRR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در پژوهشهاي جغرافياي طبيعي (پژوهش هاي جغرافيايي) از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تاثير عوامل اقليمي بر رشد پوشش گياهي در مراتع متراكم ايران با استفاده از تصاوير AVHRR
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنجش از دور
مقاله رشد پوشش گياهي
مقاله AVHRR
مقاله آب و هوا و رشد مرتع
مقاله مراتع ايران
مقاله NDVI

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرج زاده منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: فتح نيا امان اله
جناب آقای / سرکار خانم: عليجاني بهلول
جناب آقای / سرکار خانم: ضياييان پرويز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقيق حاضر همبستگي پوشش گياهي متراكم با متغيرهاي اقليمي ماهانه بارش، رطوبت نسبي و دما (متوسط، حداكثر و حداقل) در مراتع متراكم ايران مورد ارزيابي قرار گرفت. براي اين هدف از داده هاي ۱۳۴ ايستگاه هواشناسي و تصاوير NOAA-AVHRR سال ۲۰۰۶ استفاده شد. سپس داده هاي هواشناسي با استفاده روش بهينه زمين آماري درون يابي گرديد. بعد از اصلاح تصاوير ماهواره اي و محاسبهNDVI ، مقادير حداكثر ماهانه استخراج شد. در نهايت، همبستگي داده هاي هواشناسي و مقادير NDVI به صورت ماهانه انجام گرفت. نتايج تحقيق نشان داد كه همبستگي NDVI با رطوبت نسبي (ميانگين و حداكثر) و دماي حداكثر بالاتر است، اما با بارش و دماي حداقل پايين تر است و مي توان گفت هر چه عنصري داراي توزيع يكنواخت تر مكاني باشد، تاثير آن در پيش بيني مقدار NDVI بيشتر است. تاثير آب و هواي فصل گرم بر روي NDVI بيشتر از فصل سرد بوده است، و اين خود به نياز آبي و دمايي گياه متناسب با رشد پوشش گياهي برمي گردد. در تابستان با افزايش دما و كاهش رطوبت نسبي نقش بارش بسيار افزايش مي يابد. همچنين تاثير دما در زمستان مثبت است و به طرف ماه هاي گرم سال منفي مي گردد. ديگر اينكه بالاترين همبستگي (۰٫۷۸) در ماه اكتبر و پايين ترين همبستگي ۰٫۲۳ براي ژانويه به دست آمد. در اغلب متغيرهاي هواشناسي، نتايج درون يابي كوكريجينگ داراي كمترين مقدار خطاست، اما در درون يابي دماي ميانگين، روش وزن دهي عكس فاصله نتيجه قابل اعتمادي را ارايه داد. همچنين نتايج تاثير تاخير زماني، نشان دهنده پاسخ پوشش گياهي به بارش ۲ ماه قبل و دما و رطوبت نسبي ۱ ماه قبل است، دليل كوتاهي زمان پاسخ گياه به عناصر اقليمي، قرارگيري ايران در عرض هاي خشك و نيمه خشك است.