مقاله ارزيابي تاثير مهار کننده ي باسيلوس ليکني فورميس برآفلاتوکسين هاي B1 و B2 در محيط کشت آزمايشگاهي و آرد ماهي کيلکا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان۱۳۸۸ در نوآوري در علوم و فناوري غذايي (علوم و فناوري غذايي) از صفحه ۴۱ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تاثير مهار کننده ي باسيلوس ليکني فورميس برآفلاتوکسين هاي B1 و B2 در محيط کشت آزمايشگاهي و آرد ماهي کيلکا
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باسيلوس ليکني فورميس
مقاله آفلاتوکسين
مقاله آرد ماهي کيلکا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولي پورمري مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده دوغيکلايي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: صفري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ارشدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي اصل محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آفلاتوكسين هاي مورد استفاده جهت تلقيح، از تيپ هاي B1 و B2 بوده كه در محيط کشت آزمايشگاهي از دو غلظت (۱۲ و ۱۶ نانوگرم بر ميلي ليتر براي B1 و ۸ و ۱۲ نانوگرم بر ميلي ليتر برايB2 ) استفاده گرديد. دوز مورد استفاده باسيلوس نيز دو غلظت ۳ و ۴ درصد بوده است. غلظت هاي مورد استفاده در آرد ماهي کيلکا به ترتيب ۲ و ۴ ميلي ليتر از استاندارد آفلاتوکسين به ۵۰ گرم از آرد ماهي و دوز مورد استفاده باکتري نيز ۳ و ۴ درصد بوده است. ميزان تغييرات باسيلوس و آفلاتوكسين به ترتيب با جذب نوري در طول موج ۶۰۰ نانومتر توسط دستگاه اسپكتروفتومتر و دستگاه HPLC مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج فاز آزمايشگاهي نشان داد که به هنگام استفاده از دوز ۳ درصد باسيلوس ليکني فورميس، ميزان کاهش  B1با غلظت هاي ۱۲ و ۱۶ نانوگرم بر ميلي ليتر به ترتيب۸۸٫۶  و ۸۴٫۷ درصد و B2 با غلظت ۸ و ۱۲ نانوگرم بر ميلي ليتر به ترتيب ۹۸٫۱ و ۹۲٫۴ درصد، ميزان کاهش در دوز ۴ درصد باسيلوس ليکني فورميس به ترتيب ۹۵٫۲ و ۹۰٫۶ درصد برايB1  با غلظت هاي ۱۲ و ۱۶ نانوگرم بر ميلي ليتر و ۹۹٫۱ و ۹۷٫۳ درصد براي  B2با غلظت ۸ و ۱۲ نانوگرم بر ميلي ليتر بوده است. ميزان کاهش آفلاتوکسين در آرد ماهي براي تيپ  B1و B2 با حضور ۳ و ۴ درصد باسيلوس ليکني فورميس به همراه ۲ و ۴ ميلي ليتر از سوسپانسيون استاندارد آفلاتوکسين در ۵۰ گرم از آرد براي B1 به ترتيب ۷۶٫۵ و ۷۰٫۶ درصد و ۹۶٫۹ و ۸۰٫۴ درصد و براي B2 به ترتيب ۷۷٫۵ و ۹۰٫۴ درصد و ۹۷٫۴ و ۹۴٫۸ درصد بوده است. نتيجه گيري کلي که از اين طرح حاصل مي شود آن است که باسيلوس ليکني فورميس قادر به کاهش تيپ هاي شاخص آفلاتوکسين در شرايط آزمايشگاهي و آرد ماهي بوده، مي توان از آن به عنوان ابزار بيولوژيک در جهت کنترل آفلاتوکسين استفاده کرد و با دوزهاي مشخص به آرد ماهي اضافه نمود.