مقاله ارزيابي تاثير نهاده هاي توليد و بيمه بر عدالت درآمدي كشاورزان گندم كار استان هاي خراسان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۲۳۱ تا ۲۴۵ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تاثير نهاده هاي توليد و بيمه بر عدالت درآمدي كشاورزان گندم كار استان هاي خراسان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توزيع درآمد
مقاله الگوي شروکس
مقاله بيمه
مقاله خراسان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كوچكي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دانش شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: شكري الهام
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله تاثير نهاده ها و بيمه بر عدالت درآمدي کشاورزان گندم  کار استان خراسان ارزيابي شده است. داده هاي مورد نياز با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده، از ۵۷۳ كشاورز گندم كار بيمه شده و بيمه نشده در استان هاي خراسان شمالي، رضوي و جنوبي در سال ۱۳۸۳ جمع آوري شد. نتايج بررسي نشان داد که براي توزيع درآمدي کشاورزان گندم کار به سمت نابرابري است به طوري که در بين عوامل موثر در توليد، سطح زير کشت بيشترين سهم و بيمه کمترين سهم را در ايجاد نابرابري دارد. به سخن ديگر بيمه مي تواند منجر به بهبود توزيع درآمدي شود. سهم نوع اقليم در نابرابري درآمدي بيشتر از سهم بيمه است و سهم اقليم در نابرابري درآمدي کشاورزان بيمه نشده بيشتر از کشاورزان بيمه شده است. همچنين نابرابري درآمدي در استان خراسان شمالي با اقليم سرد بيشتر از دو استان ديگر است و سهم بيمه در نابرابري درآمدي در استان خراسان رضوي (اقليم معتدل) بيشتر از دو استان ديگر است. در پايان با توجه به يافته هاي مطالعه، پيشنهادهايي ارايه شده است.