مقاله ارزيابي تاثير هم افزايي نقاط طب فشاري بر اضطراب بيماران قبل از اعمال جراحي شکم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پايش از صفحه ۲۷۹ تا ۲۸۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تاثير هم افزايي نقاط طب فشاري بر اضطراب بيماران قبل از اعمال جراحي شکم
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طب فشاري
مقاله اضطراب قبل از عمل
مقاله هم افزايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وليئي سينا
جناب آقای / سرکار خانم: بصام پور شيواسادات
جناب آقای / سرکار خانم: نيك بخت نصرآبادي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مهران عباس
جناب آقای / سرکار خانم: پوراسماعيل زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اضطراب، براي بيماراني كه تحت عمل جراحي قرار مي گيرند يك حالت عاطفي طبيعي است كه مي تواند موجب درد بعد از عمل، افزايش نياز به مسكن و داروهاي بيهوشي، طولاني شدن اقامت بيمارستاني و تاخير در ترخيص بيماران گردد و امروزه با توجه به عوارض داروها، درمان هاي غيردارويي و غيرتهاجمي، بسيار مورد توجه قرار گرفته است، در همين راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير طب فشاري (طب سوزني بدون استفاده از سوزن) و بررسي اثر هم افزايي (سينرژيسم) نقاط طب فشاري بر ميزان و مدت زمان کاهش اضطراب بيماران در زمان قبل از اعمال جراحي شكم، انجام شد.
اين پژوهش، مطالعه اي نيمه تجربي از نوع كارآزمايي باليني يک سوكور و دوگروهي بود كه طي آن، ۷۰ بيمار نامزد اعمال جراحي شكم واجد شرايط به صورت تصادفي در دو گروه آزمون و دارونما قرار گرفتند. واحدهاي مورد پژوهش در گروه آزمون طب فشاري را در نقاط صحيح (چشم سوم و شن من) و گروه دارونما طب فشاري را در نقاط دروغين كه اعمال فشار بر آنها هيچ گونه تاثيري در آرام بخشي نداشت، به مدت ۱۰ دقيقه دريافت كردند و اضطراب (بر اساس معيار ۰-۱۰) آنها قبل، بلافاصله و ۳۰ دقيقه بعد از مداخله اندازه گيري شد.
نتايج پژوهش نشان دادند كه بين ميزان اضطراب قبل و بلافاصله بعد از مداخله در گروه آزمون و گروه دارونما اختلاف معني دار آماري (P<0.001) وجود داشته است. بين اضطراب قبل و ۳۰ دقيقه بعد از مداخله در گروه آزمون (P<0.001) نيز اختلاف معني دار آماري وجود داشت. از طرفي، در مقايسه ميزان اضطراب، بلافاصله و ۳۰ دقيقه بعد از مداخله در بين دو گروه آزمون و دارونما اختلاف معني دار آماري مشاهده شد.
اعمال طب فشاري در نقاط چشم سوم و شن مِن مي تواند اضطراب بيماران را قبل از اعمال جراحي شکم کاهش دهد و اثر آن حداقل به مدت ۳۰ دقيقه باقي بماند.