مقاله ارزيابي تاثير هورمون FSH بر رشد و بلوغ اووسيت و فوليكولهاي پري آنترال موش در حالت Invitro که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۲۷ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تاثير هورمون FSH بر رشد و بلوغ اووسيت و فوليكولهاي پري آنترال موش در حالت Invitro
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هورمون محرك فوليكولي
مقاله فوليكول هاي پره آنترال
مقاله موش سوري
مقاله بلوغ اووسيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برزگري فيروزآبادي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: جاويد آمنه
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي زارچي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بلوغ اووسيت در محيط (IVM) Invitro تكنيكي موثر براي كاهش قيمت و تقليل اثرات جانبي تحريكات گنادوتروپين ها در لقاح (IVF) Invitro شناخته شده است. انواع سيستم هاي كشت فوليكولي Invitro كه در مراحل مختلفي از رشد به سر ميبرند به ما اجازه شناسايي اين فاكتورها و درك مكانيسم فعاليت آنها را مي دهد. اين مطالعه به منظور ارزيابي تاثير هورمون FSH روي رشد فوليكول هاي پره آنترال موش و تمايز آن ها در طول دوره كشت در محيط Invitro انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه نيمه تجربي بر روي ۳۰ موش سوري ۶ تا ۸ هفته اي ماده انجام شد. براي آماده سازي فوليكول هاي پره آنترال تخمدان ها با دقت جدا شده و در پتريديش هاي پر شده با محيط كشت پايه در دماي اتاق قرار داده شد. مقادير خاصي از FSH (غلظت هاي ۵، ۲۰، ۴۰، ۶۰، ۱۰۰، ۱۴۰، ۱۸۰ و ۲۲۰ واحد / ليتر از (FSH به محيط كشت هاي انتخابي (حاوي ۳۰-۲۵ فوليكول) اضافه شد. اثرات غلظت هاي مختلف گنادوتروپين محرك فوليكولي (FSH) روي رشد، زيست پذيري فوليكولها و بلوغ اووسيت ها پس از ۶ روز ارزيابي شد.
يافته ها: درصد بقا فوليكول ها در روز ششم به  %30در مقايسه با روز دوم (%۱۷)، چهارم (%۲۴) و روز هشتم (%۲۹) افزايش يافت .(p<0.05) در طول مطالعه غلظت ۱۰۰ واحد / ليتر از FSH بيشترين اثرات معني دار را روي رشد فوليكول ها و اووسيت نشان داد، به طوري كه ميزان زيست پذيري فوليكولي به  %91در مقايسه با شرايط بدون (%۲۸) FSH رسيد. درصد بقا فوليكولها در روز ششم به %۳۰ در مقايسه با روز دوم (%۱۷)، چهارم (%۲۴) و روز هشتم (%۲۹) افزايش يافت .(p<0.05) بلوغ اووسيت (%۶۱) و ميزان گسيختگي وزيكول ژرمينال (%۸۱) نيز افزايش قابل توجه اي نشان دادند.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد كه سرعت رشد فوليكولي تا روز ششم به طور خطي افزايش مي يابد اما بعد از آن تقريبا ثابت مي شود. ثبات تدريجي اين سرعت در طول دو روز آخر كشت در محيطTCM199 بر اين نكته اشاره دارد كه اين شرايط محيط كشت براي نگهداري يك محيط كشت فوليكولي كافي نيست و فوليكول ها به مكمل هاي رشدي بيشتري نياز دارند.