مقاله ارزيابي تاثير يارانه بيمه صادراتي بر صادرات محصولات کشاورزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) از صفحه ۱۸۵ تا ۲۰۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تاثير يارانه بيمه صادراتي بر صادرات محصولات کشاورزي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صادرات
مقاله محصولات کشاورزي
مقاله يارانه بيمه صادراتي
مقاله ايران
مقاله الگوي خود توضيح با وقفه هاي گسترده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: استخر محمد
جناب آقای / سرکار خانم: زيبايي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: طرازكار محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهميت بررسي عوامل موثر بر عرضه صادرات در سياست گذاري هاي تجاري، در اين مطالعه تاثير متغيرهاي گوناگون از جمله يارانه بيمه هاي صادراتي بر عرضه صادرات محصولات کشاورزي بررسي شد. براي بررسي رابطه درازمدت و کوتاه مدت بين صادرات کشاورزي با ديگر متغيرها از رهيافت خود توضيح با وقفه هاي گسترده (ARDL) استفاده شد. داده هاي مورد نياز نيز براي دوره ۱۳۶۲-۱۳۸۴ از منابع گوناگون مركز آمار ايران گردآوري شد. نتايج مطالعه نشان داد که بيمه صادراتي در درازمدت و کوتاه مدت داراي اثر مثبت و معني داري بر صادرات محصولات كشاورزي است. با توجه به نتايج به دست آمده، پيشنهاد مي شود براي افزايش صادرات محصولات كشاورزي از تسهيلات يارانه اي در برنامه هاي بيمه صادراتي اين محصولات استفاده شود.