مقاله ارزيابي تاثير پودر برگ چريش (Azadirachta indica Adr. Juss) و پودر برگ و مغذ دانه اکاليپتوس (.Eucalyptus camaldulensis Dehnh) در کنترل لمبه گندم و شپشه آرد (.Trogoderma granaium and Tribolium sp) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه ۵۱۳ تا ۵۲۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تاثير پودر برگ چريش (Azadirachta indica Adr. Juss) و پودر برگ و مغذ دانه اکاليپتوس (.Eucalyptus camaldulensis Dehnh) در کنترل لمبه گندم و شپشه آرد (.Trogoderma granaium and Tribolium sp)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لمبه گندم (Trogoderma granaium)
مقاله شپشه آرد (.Tribolium sp)
مقاله اککاليپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.)
مقاله چريش (Azadirachta indica Adr. Juss)؛ LC50

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس نجف آبادي سيدسعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گندم و جو ازجمله محصولات انباري استراتژيک محسوب شده که فعاليت لمبه گندم و شپشه هاي آرد باعث بروز خسارتهاي اقتصادي فراوان به غلات انباري مي شوند. پيدايش مقاومت به بعضي از سموم، بخصوص مالاتيون و فستوکسين، در بين آفات انباري، استفاده از مبارزه غيرشيميايي مانند روشهاي کنترل طبيعي، فيزيولوژيکي، بيولوژيکي و ميکروبي عليه آفات انباري توجه بيشتر محققان را جلب کرده است. ازجمله اين ترکيبها به فرآورده هاي حاصل از درختان اکاليپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) و چريش (Azadirachta indica Adr. Juss.) مي توان اشاره کرد. در اين طرح تحقيقاتي دو ساله، خصوصيات حشره کشي و دورکنندگي ترکيبهاي موجود در پودر برگ چريش و پودر برگ و مغز دانه اکاليپتوس، روي آفات انباري گندم و جو غالب در منطقه سيستان (لمبه گندم Trogoderma granarium و شپشه آرد (Tribolium sp. مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل از بررسي خاصيت حشره کشي هر يک از اين مواد که در ۸ تيمار شامل هفت غلظت مختلف از هر ماده گياهي (که با استفاده از روش لگاريتمي بين دو غلظت حداقل و حداکثر بدست آمده اند) و يک تيمار شاهد با ۴ تکرار براي هر يک از آفات انباري انجام شد، نشان داد که LC50 (غلظت لازم براي کشتن ۵۰ درصد لاروها) در پودر برگ چريش براي لمبه گندم ۵٫۴ و براي شپشه آرد ۵٫۳۳ گرم در يکصد گرم ماده غذايي است. اين در حالي است که ميزان LC50 در پودر بذر اکاليپتوس براي لمبه گندم ۵٫۹۸ و براي شپشه آرد ۵٫۶۳ گرم و در پودر برگ اکاليپتوس براي لمبه گندم ۶٫۸۶ و براي شپشه آرد ۶٫۳۵ گرم در يکصد گرم ماده غذايي بود. بنابراين پودر برگ چريش با ميزان LC50 کمتر، داراي خاصيت حشره کشي بيشتري نسبت به پودر بذر و برگ اکاليپتوس، عليه هر دو گونه آفت انباري مي باشد. همچنين نتيجه حاصل از بررسي خاصيت دورکنندگي اين مواد که در ۴ تيمار (شامل سه نوع ماده گياهي و يک شاهد) با ۴ تکرار براي هر کدام از آفات انباري اجرا شد، نشان داد که ميزان دورکنندگي پودر برگ چريش براي لمبه گندم ۸۰% و براي شپشه آرد ۸۶٫۷% مي باشد، در حالي که ميزان دورکنندگي پودر بذر اکاليپتوس براي لمبه گندم ۶۷% و براي شپشه آرد ۷۵% است. همچنين ميزان دورکنندگي پودر برگ اکاليپتوس براي لمبه گندم ۵۰% و براي شپشه آرد ۶۵% مي باشد. بنابراين پودر برگ چريش با ميزان درصد دورکنندگي بيشتر نسبت به پودر بذر و برگ اکاليپتوس براي هر دو گونه آفت انباري تاثير بيشتري از خود نشان داده است.