مقاله ارزيابي تاثير چند قارچكش رايج در كنترل بيماري سياهك پنهان سورگوم جارويي ناشي از Sporisorium sorghi در شرايط مزرعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۵ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۱۳ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تاثير چند قارچكش رايج در كنترل بيماري سياهك پنهان سورگوم جارويي ناشي از Sporisorium sorghi در شرايط مزرعه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سورگوم جارويي
مقاله سياهك پنهان
مقاله Sporisorium sorghi
مقاله كنترل شيميايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي سليمان
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيماري سياهك پنهان سورگوم جارويي ناشي از قارچ Sporisorium sorghi Link جزو شايع ترين بيماري هايي است كه همه ساله به صورت اندميك در مزارع سورگوم جارويي منطقه ميانه و زنجان مشاهده و خسارات عمده اي را به اين محصول وارد مي كند. جهت ارزيابي تاثير چند قارچكش رايج بر كاهش يا ريشه كني مايه آلودگي بذرزاد قارچ عامل بيماري، دو آزمايش با بذور داراي آلودگي طبيعي و نيز با آلوده نمودن مصنوعي آن ها، به ميزان ۱۰ گرم تليوسپور به ازاي هر كيلوگرم بذر در مزرعه اجرا گرديد. بذرها با آغشته نمودن به تليوسپورهاي قارچ در آلودگي مصنوعي و بدون آغشته نمودن به آن و با فرض آلودگي طبيعي، پس از تيمار با دز ۱٫۵ در هزار از قارچكش هاي كاربوكسين- تيرام، بنوميل، مانكوزب، مانب و پروپيكونازول كاشته شدند. تعداد گياهان مبتلا و سالم در هنگام برداشت، شمارش و داده هاي به دست آمده مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند. نتايج نشان داد كه بين تيمارها اختلاف معني داري وجود دارد. در آزمايش آلودگي مصنوعي تمامي تيمارها با تيمار شاهد اختلاف معني داري داشتند، درحالي كه در آلودگي طبيعي تيمار كاربوكسين- تيرام با شاهد اختلاف معني داري نشان نداد. در هر دو آزمايش قارچكش هاي پروپيكونازول، مانب و مانكوزب بيشترين و كاربوكسين تيرام كمترين تاثير را در كنترل بيماري از خود نشان دادند. تاثير مانب و مانكوزب اختلاف معني داري با پروپيكونازول در هر دو آزمايش نداشت. توصيه كاربرد بنوميل نيز براساس نتايج حاصل از آلودگي طبيعي در صورت در دسترس بودن قارچكش هاي پروپيكونازول، مانكوزب و مانب مناسب به نظر نمي رسد.