مقاله ارزيابي تاثير کاربرد علف کش و ميزان بذر روي رقابت برنج (.Oryza sativa L) با سوروف (Echinochloa crus-galli) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي از صفحه ۱۷۳ تا ۱۸۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تاثير کاربرد علف کش و ميزان بذر روي رقابت برنج (.Oryza sativa L) با سوروف (Echinochloa crus-galli)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله تراکم کاشت
مقاله سوروف
مقاله علف کش
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدهاشم
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: عالمي سعيد خليل
جناب آقای / سرکار خانم: سياهپوش عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قرينه محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي تلاوت محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي واکنش عملکرد برنج و سوروف در سطوح علف کش و تراکم کاشت، آزمايشي به صورت کرت هاي خردشده با چهار تکرار، در مزرعه دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين در سال ۱۳۸۴ انجام شد. سطوح علف کش مولينيت (صفر، ۳، ۵ و ۷ ليتر در هکتار) در کرت هاي اصلي و سه تراکم بذر برنج (۱۰۰، ۱۲۰ و ۱۴۰ کيلوگرم در هکتار) در کرت هاي فرعي قرار گرفتند. اثر متقابل علف کش و تراکم کاشت بر عملکرد برنج و سوروف، تعداد خوشه برنج و سوروف در واحد سطح، و تعداد دانه در خوشه برنج و سوروف معني دار بود. در هنگام عدم مصرف علف کش، عملکرد برنج در تراکم ۱۲۰ کيلوگرم بذر در هکتار، به طور قابل توجهي از ديگر تراکم ها بالاتر بود. از سوي ديگر، مشاهده مي شود که بالاترين عملکرد برنج و کمترين عملکرد سوروف با مصرف ۵ ليتر علف کش در هکتار به دست آمد. در اين سطح علف کش، بين تراکم هاي مختلف کاشت تفاوت معني داري در مقايسه با سطح شاهد وجود نداشت. عملکرد برنج در تراکم ۱۲۰، تغييرات کمتري را در مقايسه با دو تراکم ديگر نشان داد و معني دار نبود. در تراکم ۱۲۰ کيلوگرم بذر در هکتار، روند تغييرات عملکرد گياه زراعي و گياه هرز در برابر هم، داراي شيب کمتري، در مقايسه با دو تراکم ديگر بود. در مجموع به نظر مي رسد که ايجاد تراکم بهينه کاشت مي تواند موجب کاهش حساسيت گياه زراعي به ديگر عوامل محيطي و زراعي از جمله رقابت گياهان هرز يا مصرف نهاده هايي مانند علف کش گردد.