مقاله ارزيابي تاثير کاهش سطوح مواد مغذي جيره بر عملکرد و کيفيت تخم مرغ، مرغ هاي تخم گذار در اواخر دوره تخم گذاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۲۹۴ تا ۲۹۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تاثير کاهش سطوح مواد مغذي جيره بر عملکرد و کيفيت تخم مرغ، مرغ هاي تخم گذار در اواخر دوره تخم گذاري
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاهش مواد مغذي
مقاله کيفيت پوسته
مقاله عملکرد
مقاله مرغ تخم گذار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوبخت علي
جناب آقای / سرکار خانم: مظلوم فرشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين آزمايش به منظور ارزيابي اثرات کاهش سطوح مختلف مواد مغذي بر عملکرد مرغ هاي تخم گذار در مرحله آخر تخم گذاري انجام شد. آزمايش در قالب طرح کاملا تصادفي با تعداد ۲۵۶ قطعه مرغ تخم گذار سويه تجاري هاي- لاين(W-36) از سن ۷۳ تا ۸۳ هفتگي در ۴ تيمار و ۴ تکرار (با تعداد ۱۶ قطعه مرغ تخم گذار در هر تکرار) انجام گرديد. جيره هاي غذايي شامل جيره غذايي بر اساس توصيه هاي مواد مغذي راهنماي پرورش سويه هاي- لاين (W-36) براي مرحله آخر تخم گذاري (شاهد) و جيره هاي غذايي داراي ۵، ۱۰ و ۱۵ درصد مواد مغذي کمتر از توصيه هاي مواد مغذي راهنماي پرورش که با انرژي قابل سوخت و ساز يکسان بودند و به مدت ۱۰ هفته مورد استفاده قرار گرفتند. نتايج به دست آمده نشان داد که عملکرد و صفات تخم مرغ تحت تاثير معني دار جيره هاي غذايي آزمايشي قرار نگرفته اند. مقايسه بين عملکرد و صفات تخم مرغ گروه هاي آزمايشي نشان داد که نه تنها کاهش ۱۵ درصدي سطوح مواد مغذي موجب ايجاد تفاوت معني دار در صفات توليدي نسبت به شاهد نمي گردد، بلکه از لحاظ عددي در اغلب موارد موجب بهبود عملکرد و صفات تخم مرغ گرديده و باعث کاهش قابل توجه قيمت خوراک به ازاي هر کيلوگرم تخم مرغ توليدي نيز مي گردد. نتيجه گيري مي شود در مرغ هاي تخم گذار سويه هاي- لاين (W-36)، در زمان جيره نويسي بر اساس توصيه هاي راهنماي پرورش اين سويه، کاهش ۱۵ درصدي سطوح مواد مغذي در اواخر دوره تخم گذاري (۷۳ تا ۸۳ هفتگي) بدون داشتن اثرات سوء بر عملکرد و کيفيت تخم مرغ اين سويه امکان پذير است.