مقاله ارزيابي تاثير گياه کافوري گونه Camphorosma monspeliaca بر عناصر خاکي در استان چهارمحال و بختياري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مرتع و آبخيزداري (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۲۳ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تاثير گياه کافوري گونه Camphorosma monspeliaca بر عناصر خاکي در استان چهارمحال و بختياري
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Camphorosma monspeliaca
مقاله عناصر خاکي
مقاله تاثير گونه
مقاله استان چهارمحال و بختياري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدري غريب وند حجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: ديانتي تيلكي قاسمعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مصداقي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: سرداري منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدعسگري حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش رويشگاه گونه Camphorosma monspeliaca در استان چهارمحال و بختياري مورد بررسي قرارگرفت. گونه C. monspeliaca يکي از گونه هاي غير بومي در استان و انحصاري رويشگاه دوتو تنگ صياد است که در محدوده اي به گستره ۳۵۰۰ هكتار پراکنش دارد. با توجه به احتمال تاثير گونه هاي غيربومي بر محيط رويشي جديد، عناصر خاک در دو عمق ۱۰-۰ سانتيمتري و ۳۰-۱۰ سانتيمتري در سه مرحله عمليات صحرايي، آزمايشگاهي و تجزيه داده ها با نرم افزارSPSS ، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. اين گونه در کل چشم انداز رويشگاه انتشار دارد و بهترين الگوي پراکنش آن در دامنه هاي شمالي، جنوبي و اراضي مسطح مي باشد. گونه هاي همراه در براي هاي مختلف، متفاوت مي باشند. نتايج نشان داد تفاوت در دو عمق معني دار نبود ولي در توده هاي گياهي مورد بررسي از لحاظ عناصر معدني خاک تفاوت معني داري ديده شد. اثر متقابل عمق و توده هاي گياهي معني داري نشد. از بين عناصر سديم، پتاسيم، منيزيم، فسفر، کلسيم، نيتروژن و کربن آلي خاک؛ ميانگين سديم، منيزيم و کربن خاک در توده هاي همجوار در عمق سطحي (۱۰-۰ سانتيمتري) و سديم و کربن آلي در خاک عمقي (۳۰-۱۰ سانتيمتري) در سه موقعيت کمترين ميزان را دارد و بين توده هاي اين گونه و توده هاي همجوار اختلاف معني داري (p<0.5) وجود دارد. بنابراين مي توان گفت اين گونه بر سديم خاک موقعيت رويش تاثير مي گذارد و جذب سطحي سديم خاک درحضور اين گياه افزايش مي يابد. توليد ماده آلي و افرايش لاشبرگ در پاي بوته هاي اين گونه باعث افزايش کربن مي شوند. افزايش منيزيم خاک موقعيت رويش اين گونه را مي توان به توان رقابت يوني و جذب سطحي اين عنصر درعمق سطحي (۱۰-۰ سانتيمتري) دانست. اين گونه به رغم تاثير منفي بر ويژگي هاي خاک با افزايش ماده آلي خاک تاثير مثبت بر خاک مي گذارد. از اين گياه به عنوان گونه اي با ارزشهاي چند منظوره (دارويي، صنعتي، دامي، حفاظت خاک و فضاي سبز …) مي توان در مديريت مراتع بهره گيري نمود.