مقاله ارزيابي تحمل به تريپس (Thrips tabaci Lindeman) در ژنوتيپ پياز سفيد اصلاح شده خمين و چند رقم رايج پياز ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۶۰۵ تا ۶۲۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تحمل به تريپس (Thrips tabaci Lindeman) در ژنوتيپ پياز سفيد اصلاح شده خمين و چند رقم رايج پياز ايراني
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پياز
مقاله تريپس پياز
مقاله تحمل
مقاله خسارت
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي مظاهر
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي فر احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از مهم ترين آفات مزارع پياز در ايران تريپس است که علي رغم سمپاشي هاي متعدد، خسارت هاي قابل توجهي را به اين محصول وارد مي کند. در اين تحقيق ژنوتيپ پياز اصلاح شده سفيد خمين به همراه هفت رقم پياز ايراني در طرح بلوك هاي كامل تصادفي با چهار تكرار در دو آزمايش با انجام سمپاشي و بدون انجام سمپاشي در ايستگاه تحقيقات كشاورزي اراك در سال هاي ۸۲-۱۳۸۰ از نظر جمعيت و خسارت تريپس مورد ارزيابي قرار گرفتند. مزرعه شاهد نيز به فاصله ده متر از آزمايش اول كاشته شد و به فاصله هر ده روز يك بار، با استفاده از سموم شيميايي رايج به منظور كاهش خسارت تريپس سمپاشي شد. در اين تحقيق بالاترين تعداد تريپس در آزمايش بدون سمپاشي در ارقام قرمز آذرشهر، سفيد شاهرود و قرمز شاهرود به ترتيب با ۲۷٫۶، ۲۵٫۷ و ۲۵٫۳ عدد در هر بوته و كمترين آن در ارقام سفيد كردستان و سفيد قم به ميزان ۱۶ و ۱۵٫۸ عدد شمارش شد. بيشترين ميزان خسارت آفت در رقم قرمز آذرشهر و كمترين آن در ارقام سفيد كردستان و سفيد قم محاسبه شد. بيشترين ميزان عملكرد در آزمايش بدون سمپاشي از ارقام سفيد كاشان و سفيد قم به ميزان ۷۹٫۲ و ۷۵٫۱ تن در هكتار و كمترين آن از رقم سفيد كردستان به ميزان ۶۱ تن در هكتار به دست آمد. بر اساس نتايج حاصل از اين آزمايش، توده پياز اصلاح شده سفيد خمين در مقايسه با ساير ارقام پياز رايج در كشور به دليل داشتن تراكم متوسط جمعيت تريپس، خسارت و پيچيدگي متوسط آفت در برگ و داشتن عملكرد مطلوب به عنوان يك رقم نسبتا متحمل به تريپس ارزيابي شد.