مقاله ارزيابي تحمل به تنش سرما در چند گونه علف چمني با استفاده از آزمون نشت الكتروليت ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۱۰۱۹ تا ۱۰۲۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تحمل به تنش سرما در چند گونه علف چمني با استفاده از آزمون نشت الكتروليت ها
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علف چمني
مقاله تنش يخ زدگي
مقاله نشت الكتروليت ها،

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظامي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده بهداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ميزان تحمل علف هاي چمني به تنش سرما، يكي از مهم ترين عوامل محدود كننده كشت آنها در مناطق معتدله مي باشد و جهت كشت موفق آنها استفاده از ارقام متحمل به سرما ضروري است. به منظور بررسي ميزان تحمل علف هاي چمني به تنش يخ زدگي، اين مطالعه در دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد بصورت فاكتوريل در قالب طرح كاملا تصادفي با سه تكرار انجام شد. فاكتورهاي آزمايشي شامل ۶ نوع علف چمني و ۱۴ دماي يخ زدگي بودند. جهت ارزيابي ميزان تحمل علف هاي چمني به تنش سرما از آزمون نشت الكتروليت هاي برگ و طوقه و تعيين دماي ۵۰ درصد كشندگي استفاده شد. نتايج اين بررسي نشان داد كه با كاهش دماي يخ زدگي، نشت الكتروليت ها از سلولهاي برگ و طوقه بطور معني داري افزايش يافت و بين علف هاي چمني از اين نظر اختلاف معني دار وجود داشت. تاثير دماهاي يخ زدگي بر نشت الكتروليت ها از سلولهاي برگ نسبت به طوقه بيشتر بود به طوريكه حداكثر ميزان نشت الكتروليت ها از سلول هاي برگ در دماي -۱۶٫۵ درجه سانتيگراد و به ميزان ۹۰ درصد مشاهده شد، در حاليكه حداكثر نشت از سلول هاي طوقه در دماي ۱۸- درجه سانتيگراد، حدود ۷۶ درصد بود. بر اساس دماي ۵۰ درصد كشندگي برگ، علف چمني برموداگراس و محلات حساس ترين و علف هاي چمني استارلت و اكوتيپ يارند متحمل ترين چمن هاي مورد مطالعه بودند. علف هاي چمني مورد مطالعه از نظر ميزان و همچنين شاخص LT50 نشت الكتروليت ها از سلول هاي طوقه، اختلاف معني دار داشتند. بر اين اساس علف هاي چمني محلات و استارلت به ترتيب بيشترين و كمترين ميزان نشت و يارند و محلات به ترتيب بيشترين و كمترين LT50 نشت از طوقه را داشتند.