مقاله ارزيابي تحمل به خشكي و گرما در دو رقم کلزا (.Brassica napus L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله به زراعي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۱۶۹ تا ۱۸۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تحمل به خشكي و گرما در دو رقم کلزا (.Brassica napus L)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله تنش گرما
مقاله تنش خشكي و شاخص هاي تحمل به تنش
مقاله عملكرد دانه
مقاله درصد روغن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرجي ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي تحمل به تنش خشكي و گرما در ارقام جديد کلزا، آزمايشي در دو سال زراعي ۸۶-۱۳۸۴ در ايستگاه تحقيقات كشاورزي گنبد انجام شد. آزمايش به صورت كرت هاي خرد شده در قالب طرح پايه بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار و در دو شرايط آبياري تكميلي و ديم بر روي دو رقم هايولا  401و آرجي اس ۰۰۳ و در تاريخ هاي مختلف کاشت اجرا شد. نتايج نشان داد که در تمام شرايط در تيمارهاي تنش و بدون تنش، عملكرد دانه و درصد روغن هيبريد هايولا ۴۰۱ به طور قابل توجهي بيشتر از رقم آرجي اس ۰۰۳ بود. ميانگين عملكرد دانه هايولا ۴۰۱ و آرجي اس ۰۰۳ به ترتيب در شرايط بدون تنش ۴۴۵۵ و ۳۴۸۰ كيلوگرم در هكتار، تنش خشكي ۳۷۱۸ و ۲۹۹۴ كيلوگرم در هكتار، تنش گرما ۵۸۳ و ۳۴۰ كيلوگرم در هكتار و تنش همزمان خشكي و گرما ۳۴۹ و ۲۱۷ كيلوگرم در هكتار بود. ميانگين درصد روغن هيبريد هايولا ۴۰۱ و رقم آرجي اس ۰۰۳ نيز به ترتيب در شرايط بدون تنش ۴۴٫۰ و ۴۲٫۳ درصد، تنش خشكي ۴۲٫۳ و ۴۰٫۴ درصد، تنش گرما ۳۲٫۵ و ۲۷٫۷ درصد و تنش همزمان خشكي و گرما ۳۱٫۲ و ۲۹٫۴ درصد بود. بر اساس شاخص هاي تحمل به تنش، تحمل به تنش هاي خشكي، گرما و همزمان خشكي و گرما در هايولا  401مناسب تر از آرجي اس  003بود. بنابراين براي مناطق با تنش گرما و خشكي انتهاي فصل رشد، هيبريد هايولا  401مناسب تر از رقم آرجي اس ۰۰۳ مي باشد و براي كشت در آن مناطق توصيه مي شود.