مقاله ارزيابي تحمل به خشکي ارقام بومي و اصلاح شده گندم نان در شرايط آبي و تنش خشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۸۱ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تحمل به خشکي ارقام بومي و اصلاح شده گندم نان در شرايط آبي و تنش خشکي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم نان
مقاله تنش خشکي
مقاله تحمل به خشکي
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: مجيدي هروان اسلام
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري شريف آبادي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدي قربان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به منظور مطالعه و ارزيابي شاخص هاي تحمل به خشكي دوازده رقم گندم نان در شرايط عادي و تنش خشكي در مزارع تحقيقات كشاورزي شهرستان هاي سرابله و مهران از توابع استان ايلام در سال زراعي ۸۴-۱۳۸۳ اجرا گرديد. در اين مطالعه، خصوصيات مختلف مورفوفيزيولوژيك دوازده رقم گندم نان در دو آزمايش آبياري مطلوب (بدون تنش) و تنش خشكي در طول فصل زراعي (شرايط ديم) در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي به صورت جداگانه مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل از تجزيه واريانس براي هر دو شرايط براي اکثر صفات و در بين ارقام مورد بررسي معني دار بود. نتايج اين تحقيق نشان داد که تنش خشكي باعث كاهش شديد ارتفاع گياه، وزن هزار دانه، عملكرد دانه و شاخص برداشت گرديد. نتايج آزمايشات در شرايط تنش خشکي و بدون تنش نشان داد که شاخص هاي STI،MP  وGMP  بيشترين همبستگي را با عملکرد دانه نشان داده و مي توانند به عنوان معيار مناسبي براي انتخاب ارقام متحمل به خشکي با پتانسيل عملکرد بالا استفاده شوند. تجزيه خوشه اي ارقام مورد بررسي بر اساس شاخص هاي فوق نشان داد که رقم محمدي بهترين تظاهر را از نظر عملکرد در هر دو شرايط کشت نشان داده و مقاوم ترين رقم به تنش خشکي بود. نتايج کلي اين تحقيق برتري ارقام محمدي، گهر، کوهدشت و قناري را در شرايط آبي و ديم نشان داد.