مقاله ارزيابي تحمل به خشکي ارقام و لاين هاي مختلف گندم نان با استفاده از شاخص هاي تحمل به تنش خشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۲۵ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تحمل به خشکي ارقام و لاين هاي مختلف گندم نان با استفاده از شاخص هاي تحمل به تنش خشکي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش خشکي
مقاله شاخص هاي ارزيابي تنش
مقاله عملکرد
مقاله گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حطيم محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مجيديان مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي تقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير تنش خشکي پايان فصل بر عملکرد، اجزاي عملکرد و انتقال مجدد مواد در هشت رقم و لاين گندم نان و همچنين تشخيص رقم ها و لاين هاي متحمل و حساس به خشکي، دو آزمايش مجزا در قالب طرح بلو ک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در ايستگاه تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان مرکزي در سال زراعي ۸۸ – ۱۳۸۷ اجرا شد. در آزمايش اول شرايط تنش خشکي اعمال شد که قطع آبياري در مرحله بعد از گرده افشاني بود، اما در آزمايش دوم تا آخر فصل رشد، آبياري به صورت معمول منطقه انجام گرفت. صفت هايي از قبيل عملکرد دانه، وزن دانه در سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، شاخص برداشت، انتقال مجدد مواد پرورده ذخيره شده قبل از گلدهي، ميزان مواد پرورده انتقال يافته از پدانکل و ارتفاع بوته اندازه گيري شد. عکس العمل ارقام و لاين هاي مختلف گندم در دو آزمايش متفاوت بود. تنش خشکي موجب کاهش عملکرد دانه و وزن هزار دانه شد. نتايج اين آزمايش نشان داد لاين هاي C-84-4 و C-82-12 مقاوم ترين لاين ها در دو شرايط بهينه و تنش و لاين C-78-14 و رقم شهريار داراي عملکرد خوب در شرايط بهينه و لاين هاي C-81-14 و  C-83-7عملکرد خوب در شرايط تنش دارند. همچنين شش شاخص شامل ميانگين هارمونيک، شاخص تحمل تنش، شاخص تحمل، شاخص بهره وري متوسط، شاخص حساسيت به تنش و ميانگين هندسي بهره وري مورد ارزيابي قرار گرفت.اين شاخص ها همبستگي بالايي با عملکرد دانه و شاخص برداشت تحت شرايط آبياري بهينه و تنش نشان دادند. با توجه به رابطه و همبستگي بين شاخص هاي مقاومت به خشکي شاخص هاي حساسيت به تنش، ميانگين هندسي بهره وري و شاخص تحمل تنش مناسب ترين شاخص ها در هر دو شرايط بودند.