مقاله ارزيابي تحمل به خشکي در لاين هاي اينبرد نوترکيب گندم نان حاصل از تلاقي ارقام آذر ۲ و ۸۷Zhong291 با استفاده از پارامترهاي فلورسنس كلروفيل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در دانش كشاورزي و توليد پايدار (دانش كشاورزي) از صفحه ۲۱ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تحمل به خشکي در لاين هاي اينبرد نوترکيب گندم نان حاصل از تلاقي ارقام آذر ۲ و ۸۷Zhong291 با استفاده از پارامترهاي فلورسنس كلروفيل
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارامترهاي فلورسنس
مقاله گزينش
مقاله گندم
مقاله Fv؛ Fv/Fm و PI

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روستايي مظفر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي سيدابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: مجيدي هروان اسلام
جناب آقای / سرکار خانم: عمري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: نشيت مولاري
جناب آقای / سرکار خانم: حق ‌پرست رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خشكي از مهم ترين تنش هاي محيطي است كه توليد محصول در شرايط ديم را تحت تاثير قرار مي دهد. در اين تحقيق، كاربرد پارامترهاي فلورسنس كلروفيل به عنوان روشي براي ارزيابي تحمل به خشكي در گندم بررسي شد. مواد مورد مطالعه شامل ۱۴۲ لاين اينبرد نوتركيب گندم در نسل F8 حاصل از تلاقي رقم آذر ۲ و لاين ۸۷Zhong291 بود. محل آزمايش در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي و در دو شرايط تنش خشكي و آبياري تكميلي اجرا شد. پارامترهاي فلورسنس مورد بررسي شامل فلورسنس حداقل (F0)، فلورسنس حداكثر (Fm)، فلورسنس قابل دسترس (Fv)، حداکثر مقدار سودمندي يا بهره وري از فتوسيستم (Fv/Fm) II، شاخص فتوسنتز (PI)، خاموش گرهاي شيميايي (QUE)، پتانسيل آب برگ (LWP)، پتانسيل تبديل انرژي فتوشيميايي (YPEC) و خاموش گرهاي غيرشيميايي (NPQ) بودند. از نظر پارامترهاي فوق الذكر تفاوت معني دار بين ژنوتيپ ها تحت دو شرايط تنش خشكي و آبياري تكميلي وجود داشت. ميانگين عملكرد دانه ژنوتيپ ها در شرايط تنش و آبياري تكميلي به ترتيب ۹۲۸ و ۲۵۴۷ كيلوگرم در هكتار بود. تحت شرايط تنش خشكي بيش ترين و كم ترين عملكرد دانه به ترتيب ۱۹۳۵ و ۲۷۲ و در آبياري تكميلي به ترتيب ۳۸۰۵٫۴ و ۳۸۰۴٫۹ كيلوگرم در هكتار بود. گروه بندي افراد جمعيت به گروه لاين هاي پر و کم محصول نشان داد که فقط تحت تنش خشکي بين گروه ها از نظر پارامترهاي فلورسنس تفاوت معني دار وجود داشت. بر اساس تجزيه رگرسيون، بين عملکرد دانه و پارامترهاي فلورسنس به غير از QUE رابطه مثبت و معني دار در شرايط تنش خشكي وجود داشت ولي رابطه  QUEبا عملكرد دانه منفي و معني دار بود. در حالي که تحت شرايط آبياري تكميلي رابطه خطي معني دار بين پارامترها و عملكرد دانه مشاهده نشد. همبستگي بين پارامترهاي فلورسنس در شرايط تنش خشكي مثبت يا منفي و معني دار بود. با توجه به نتايج حاصل از اين تحقيق مي توان از پارامترهاي فلورسنس به همراه صفات مورفوفيزيولوژيک در اصلاح گندم ديم به عنوان معيارهاي گزينشي براي تحمل به خشكي استفاده كرد.