مقاله ارزيابي تحمل به خشکي ژنوتيپ هاي رشد نامحدود سويا در مراحل گلدهي و دانه بندي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش در علوم كشاورزي (JOURNAL OF RESEARCH IN AGRICULTURAL SCIENCE) از صفحه ۱۴۰ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تحمل به خشکي ژنوتيپ هاي رشد نامحدود سويا در مراحل گلدهي و دانه بندي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش
مقاله سويا
مقاله شاخص تحمل به خشكي
مقاله عملکرد
مقاله باي پلات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي پور مسلم
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي عبدالحميد
جناب آقای / سرکار خانم: هوشمند سعداله
جناب آقای / سرکار خانم: باقري فرد گودرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کم آبي اولين عامل محدود کننده توليد سويا در مناطق نيمه خشک مي باشد. بنابراين افزايش عملکرد سويا مستلزم انتخاب ارقام مقاوم و سازگار با شرايط اقليمي خشک يا کم آب ايران مي باشد. در اين تحقيق، به منظور ارزيابي تحمل به خشکي ژنوتيپ هاي رشد نامحدود سويا، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح پايه کاملا تصادفي با سه تکرار اجرا شد. فاکتورهاي آزمايش عبارت بودند از: ۶ ژنوتيپ سويا و ۳ سطح تنش خشکي (شاهد، مراحل گلدهي و دانه بندي). شش شاخص تحمل به خشکي شامل: ميانگين حسابي بهره وري (MP)، ميانگين هندسي بهره وري (GMP)، تحمل (TOL)، شاخص حساسيت به تنش (SSI)، شاخص تحمل به تنش(STI)  و ميانگين هارمونيک (HARM) بر اساس عملکرد دانه در دو محيط تنش و بدون تنش محاسبه شد. شدت تنش(SI)  براي مرحله گلدهي پايين (۲۹۱/۰) در حاليکه براي مرحله دانه بندي بالا (۴۲۹/۰) بود. بر پايه نتايج حاصل از تجزيه به مولفه هاي اصلي، دو مولفه اول در مجموع ۹/۹۹ درصد از تغييرات موجود بين داده ها را توجيه نمودند. مولفه اول به عنوان مولفه تحمل به خشكي و مولفه دوم به عنوان مولفه حساسيت به تنش نامگذاري شدند. بر اساس نتايج همبستگي بين شاخص هاي تحمل به خشکي و عملکرد دانه در محيط تنش و بدون تنش شاخص هاي MP، GMP، HARM  وSTI  به عنوان بهترين شاخص ها جهت انتخاب ژنوتيپ هاي متحمل شناسايي شدند. باتوجه به ترسيم باي پلات در مرحله گلدهي ارقام  Williams و Hack و در مرحله دانه بندي رقم Williams به عنوان ارقام متحمل به تنش شناخته شدند.