مقاله ارزيابي تحمل به خشکي ژنوتيپ هاي گندم دوروم بر اساس شاخص هاي تحمل به خشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۱۵ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تحمل به خشکي ژنوتيپ هاي گندم دوروم بر اساس شاخص هاي تحمل به خشکي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم دوروم
مقاله تنش خشکي
مقاله شاخص هاي تحمل تنش
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحي حسينعلي
جناب آقای / سرکار خانم: آلت جعفرباي جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: سيدي فرامرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي لاين هاي تحمل کننده تنش خشکي گندم دوروم، تعداد ۴۹ لاين به همراه رقم آريا به عنوان شاهد، در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با دو تکرار در دو شرايط تنش و بدون تنش در ايستگاه تحقيقات کشاورزي گنبد مورد بررسي قرار گرفتند. در اين بررسي شش شاخص تحمل خشکي شامل شاخص حساسيت به تنش، شاخص تحمل، شاخص بهره وري متوسط، شاخص تحمل تنش، شاخص ميانگين هندسي بهره وري و ميانگين هارمونيک بر اساس عملکرد دانه لاين ها در محيط تنش و بدون تنش محاسبه شدند. نتايج حاصل از تجزيه واريانس عملکرد دانه در شرايط تنش و بدون تنش نشان داد که اختلاف معني داري بين لاين هاي مورد بررسي وجود داشت. بيشترين ميانگين عملکرد دانه در شرايط تنش و بدون تنش به ترتيب متعلق به لاين هاي SULA/AAZ-5//CHEN/ALTAR….  (445 گرم در مترمربع) و LIRO-3/LOTAIL-6 (529گرم در مترمربع) بود. بيشترين ميانگين بهره وري، شاخص تحمل تنش، ميانگين هندسي بهره وري و ميانگين هارمونيک متعلق به لاين SULA/AAZ-5//CHEN/ALTAR… و بيشترين شاخص تحمل و حساسيت به تنش به ترتيب متعلق به لاين هاي CNDO/PERIMADUR//HAI-OU-17/3/SNITAN و  R143/RUFF//STIL/3/YAV79/4/SHAWA/MALD/…  بود. نتايج حاصل از مطالعه همبستگي بين شاخص  ها و ميانگين عملکرد دانه در شرايط تنش و بدون تنش نشان داد که مناسب ترين شاخص ها براي غربال کردن لاين ها در شرايط تنش و بدون تنش شاخص هاي بهره وري متوسط، تحمل تنش، ميانگين هندسي بهره وري و ميانگين هارمونيک هستند.