مقاله ارزيابي تحمل به شوري ارقام سورگوم علوفه اي با استفاده از شاخص هاي حساسيت و تحمل به تنش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي از صفحه ۸۹ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تحمل به شوري ارقام سورگوم علوفه اي با استفاده از شاخص هاي حساسيت و تحمل به تنش
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پايداري عملکرد
مقاله تنش شوري
مقاله سورگوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آناقلي امين
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: فومن اجيرلو عزيز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تحمل به شوري لاين هاي اميد بخش سورگوم علوفه اي داخلي اين آزمايش در دو مرحله آزمايشگاهي و مزرعه اي انجام گرديد. در مرحله جوانه زني تيمارهاي آزمايش شامل سطوح شوري ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵ و ۳۰ دسي زيمنس بر متر و يک تيمار آب مقطر به عنوان شاهد و ارقام شامل KFS1، KFS2، KFS3، KFS4، MFS1، MFS2 و LFS56 بودند. در آزمايش مزرعه اي نيز ارقام فوق در دو شرايط تنش شوري (با آب ۱۱ dS/m) و بدون تنش شوري (با آب ۲dS/m) طي سال هاي ۸۳ و ۸۴ کشت گرديدند. نتايج آزمايش نشان داد که در شرايط آزمايشگاهي با افزايش شوري محيط کشت، T50 مدت زمان لازم براي ۵۰ درصد جوانه زني) افزايش يافت. همچنين بدون در نظر گرفتن نوع رقم، آستانه تحمل در مرحله جوانه زني ۸٫۳۷ dS/m با شيب ۱٫۶۴ درصد برآورد گرديد. در شرايط مزرعه اي و غيرشور بيشترين عملکرد تر را رقم KFS2 با متوسط ۲۵/۷۷ تن در هکتار توليد کرد و پس از آن رقمهاي KFS3 و KFS4  بيشترين عملکردها را داشتند. در شرايط تنش شوري بالاترين عملکرد تر مربوط به رقم KFS3 با متوسط ۶۳/۵۵ تن در هکتار بود. در اين شرايط رقم KFS2 بطور متوسط ۴۴/۴۹ تن در هکتار توليد کرد. بر اساس شاخص حساسيت و تحمل به تنش ارقام KFS3 و KFS2 را مي توان از لحاظ پايداري عملکرد ارقام مناسبي دانست.