مقاله ارزيابي تحمل به شوري بر اساس جوانه زني در ۹ رقم سورگوم علوفه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) از صفحه ۷۴ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تحمل به شوري بر اساس جوانه زني در ۹ رقم سورگوم علوفه اي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوانه زني
مقاله تنش شوري
مقاله سورگوم
مقاله کلرور پتاسيم
مقاله کلرور سديم
مقاله خليج فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظم زاده حقيقي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به گستردگي خاک هاي شور در کشور، دستيابي به ارقام مقاوم به شوري باعث افزايش ميزان عملکرد محصول و بالا رفتن توان توليد مي شود. در اين پژوهش ۹ ژنوتيپ سورگوم علوفه اي با استفاده از روش هاي کشت در فيتوترون؛ مشخص نمود که رقم هايfsia+, speedfeed  به ترتيب از بذرهاي آمريکاي و استراليايي بوده و تنها رقم ايراني (قلم هرات) از ميان ژنوتيپ هاي: Grazer, Jumbo, speed feed, Sugar grazer, SX-121, STLE, Sudan-79, fsia+ مقاومت متوسطي نسبت به شوري دارد. حفظ سطح بالاي جوانه زني با افزلايش غلظت نمک ها در اين پژوهش بخوبي نشان داده شده است و رقم هاي مذکور از ميان همه رقم هاي مورد پژوهش به عنوان ارقام مقاوم معرفي و براي کشت انبوه در کشور به وزارت جهاد کشاورزي پيشنهاد شدند.