مقاله ارزيابي تحمل به شوري پنج رقم سورگوم علوفه اي در مراحل جوانه زني و رشد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهش در علوم زراعي از صفحه ۴۳ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تحمل به شوري پنج رقم سورگوم علوفه اي در مراحل جوانه زني و رشد
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحمل
مقاله سورگوم علوفه اي
مقاله شوري و هيدروپونيك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يارنيا مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به دليل اهميت و گستردگي شوري آب و خاك و افزايش قابل ملاحظه اين گونه اراضي، هم چنين نياز روزافزون كشور به علوفه، پژوهشي جهت ارزيابي تحمل به شوري ارقام سورگوم علوفه اي انجام شد. در اين بررسي پنج رقم سورگوم علوفه اي از نظر تحمل به شوري در دو آزمايش جداگانه شامل جوانه زني و رشد مورد بررسي قرار گرفتند. ارزيابي ها بر اساس آزمايش فاكتوريل در قالب طرح كاملا تصادفي در سه تكرار در آزمايشگاه و گلخانه تحت شرايط گلداني و سيستم هيدروپونيك با محلول هايي حاوي مقادير مختلف شوري در پنج سطح (صفر، ۷۵، ۱۵۰، ۲۲۵ و ۳۰۰ ميلي مولار (NaCl انجام شد. آزمايش جوانه زني بر اساس مقررات ايستا انجام و در روزهاي سوم، هفتم و دهم نمونه برداري و تعداد بذور جوانه زده، طول ريشچه، ساقچه، گياهچه و وزن خشك گياهچه اندازه گيري شد. افزايش شوري باعث كاهش طول ساقچه، ريشچه، گياهچه، وزن خشك گياهچه، درصد جوانه زني و ضريب سرعت جوانه زني و افزايش گستره زماني جوانه زني و نسبت ريشچه به ساقچه در تمام ارقام شد. رقم KFS2 با بيشترين درصد جوانه زني، وزن خشك گياهچه، طول گياهچه و سرعت جوانه زني متحمل ترين و رقم KFS1 به عنوان حساس ترين رقم به شوري در مرحله جوانه زني انتخاب شدند. در شرايط گلخانه، صفات سطح برگ، ارتفاع بوته، ماده خشك اندام هاي هوايي، ريشه، ساقه، برگ، تعداد برگ و تعداد پنجه اندازه گيري شدند. با افزايش شوري تمام صفات اندازه گيري شده كاهش نشان داده ولي نسبت ريشه به ساقه در تمام ارقام افزايش يافت. بر اساس نتايج در اين مرحله، رقم KFS3 با بيشترين سطح و وزن برگ، وزن ساقه و اندام هوايي به عنوان متحمل ترين و رقم Jumbo به عنوان حساس ترين رقم در بين ارقام مورد بررسي شناخته شدند.