مقاله ارزيابي تحمل به يخ زدگي ارقام کلزا (.Brassica napus L) پس از خو سرمایي در شرايط کنترل شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهشهاي زراعي ايران از صفحه ۷۱۱ تا ۷۲۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تحمل به يخ زدگي ارقام کلزا (.Brassica napus L) پس از خو سرمایي در شرايط کنترل شده
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بقا
مقاله خو سرمایي
مقاله LT50
مقاله RDMT50

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظامي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: برزويي اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: جهاني مريم
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تحمل به يخ زدگي ارقام کلزا در شرايط کنترل شده آزمايشي در دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد، در قالب طرح کاملا تصادفي و به صورت آزمايش اسپليت پلات فاکتوريل با دو تکرار به اجرا درآمد. ترکيب ده رقم کلزا به نامهاي ليکورد، اليت، SLMO46، اُکاپي، سيمبل، کالوِرت، اپرا، ابنيت، آليس و زرفام به همراه پنج تيمار دمایي (۰، ۴-، ۸-، ۱۲- و  16- درجه سانتي گراد) به صورت فاکتوريل در پلات هاي فرعي و تيمار خوسرمايي (خوسرمايي و عدم خوسرمايي) در پلات اصلي در نظر گرفته شدند. گياهان تا مرحله ۵-۳ برگي در گلخانه رشد يافته و سپس گياهان تيمار عدم خو سرمائي بلافاصله و گياهان تيمار خوسرمایي پس از قرار گرفتن در شرايط خوسرمایي به مدت سه هفته، درفريزر ترموگراديان در معرض تيمارهاي دمایي قرار گرفتند. سه هفته بعد از زمان اعمال دماهاي يخ زدگي، درصد بقا، سطح برگ، وزن خشک، عدد کلروفيل متر، دماي کشنده ۵۰ درصد گياهان۲ ( (LT50و دماي کاهنده ۵۰ درصد وزن خشک گياهان۳ ( (RDMT50ثبت شد. رقم هاي کالورت، سيمبل و زرفام با ۷۷، ۷۶ و ۷۵ درصد و رقم اپرا با ۶۳ درصد به ترتيب بيشترين و کمترين درصد بقاء را دارا بودند. ارقام از لحاظ وزن خشک، LT50، و سطح برگ سه هفته پس از بازيافت نيز با يکديگر اختلاف معني داري داشتند به طوري که اغلب صفات مورد بررسي از تيمار دمایي ۸- درجه سانتي گراد به پائين کاهش معني داري نسبت به شاهد عدم يخ زدگي (تيمار صفر درجه سانتيگراد) داشتند. تيمار خوسرمايي سبب بهبوددر صد بقا (۳۴%)،LT50  (37%)، وزن خشک بوته (۴۸%) و  (80%) RDMT50نسبت به تيمار خوسرمايي شد.