مقاله ارزيابي تحمل خشکي در ژنوتيپ هاي پيشرفته گندم نان در شرايط مزرعه و آزمايشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۲۳۳ تا ۲۵۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تحمل خشکي در ژنوتيپ هاي پيشرفته گندم نان در شرايط مزرعه و آزمايشگاه
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم نان
مقاله تحمل خشکي
مقاله شاخص هاي مقاومت به خشکي
مقاله پلي اتيلن گلايکول
مقاله شاخص تنش جوانه زني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گراوندي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: فرشادفر عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: رازي كهريزي دانيال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي تحمل خشکي تعدادي از ارقام و لاين هاي پيشرفته گندم نان، پژوهشي در مزرعه و آزمايشگاه (مرحله جوانه زني) انجام شد. در آزمايش مزرعه اي ۲۰ ژنوتيپ گندم نان در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار و در شرايط بدون تنش و تنش رطوبتي انتهاي فصل ارزيابي شدند. تيمارهاي مورد بررسي در ارزيابي آزمايشگاهي، ترکيبات فاکتوريل ۲۰ ژنوتيپ مورد مطالعه و چهار سطح تنش خشکي (صفر، ۰٫۴-، ۰٫۸- و ۱٫۲- مگاپاسکال) بودند. اين آزمايش در قالب طرح کاملا تصادفي با سه تکرار اجرا شد. ژنوتيپ هاي مورد بررسي از نظر عملکرد دانه در شرايط تنش و بدون تنش تفاوت معني داري داشتند. نتايج تحليل همبستگي بين شاخص هاي مقاومت به خشکي و عملکرد دانه نشان داد که شاخص تحمل تنش (STI)، شاخص ميانگين بهره وري (MP) و شاخص ميانگين هندسي بهره وري (GMP) براي شناسايي ژنوتيپ هاي با عملکرد بالا در هر دو شرايط تنش و بدون تنش خشکي مناسب هستند. به طور کلي بر اساس شاخص هاي مقاومت به خشکي مبتني بر عملکرد دانه ژنوتيپ هاي شماره ۱۸ و ۱۹ به عنوان ژنوتيپ هاي تحمل کننده تنش خشکي شناخته شدند. در بررسي آزمايشگاهي، در اثر افزايش سطوح تنش خشکي تمامي صفات اندازه گيري شده کاهش يافتند. سرعت جوانه زني نسبت به درصد جوانه زني حساسيت بيشتري به خشکي داشت. طول ساقه چه نيز در مقايسه با طول ريشه چه از حساسيت بيشتري به خشکي برخوردار بود. بنيه جوانه زني نسبت به ساير صفات بررسي شده، به عنوان حساس ترين صفت به خشکي شناخته شد. در بررسي آزمايشگاهي ژنوتيپ هاي شماره ۲ (کراس البرز)، ۶ و ۱۳ نسبت به ساير ژنوتيپ ها از تحمل خشکي بالاتري در مرحله جوانه زني برخوردار بودند. در اين تحقيق بين صفات اندازه گيري شده در آزمايشگاه با STI رابطه معني داري مشاهده نشد. بر اساس اين نتايج صفات جوانه زني به عنوان معيارهاي غير مستقيم جهت انتخاب ژنوتيپ هاي متحمل به خشکي در مراحل اوليه رشد مناسب نبودند.