مقاله ارزيابي تخريب سرزمين در منطقه سيستان با تاکيد بر فرسايش بادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در جغرافيا و توسعه از صفحه ۲۱ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تخريب سرزمين در منطقه سيستان با تاکيد بر فرسايش بادي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخريب سرزمين
مقاله وضعيت فعلي و آينده
مقاله فرسايش بادي
مقاله واحد کاري
مقاله سيستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهرياري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: اختصاصي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فخيره اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تخريب سرزمين پديده اي است که به دلايل مختلف در سراسر جهان در حال توسعه و گسترش است. دشت سيستان نيز از اين پديده متاثر بوده، به نحوي که به مشکل حادي براي صنايع، راه هاي مواصلاتي و فعاليت هاي اقتصادي-اجتماعي مردم منطقه مبدل گرديده است، لذا لزوم مبارزه با اين پديده و شناسايي عوامل موثر بر آن امري بديهي است. هدف از اين مطالعه برآورد وضعيت فعلي و پيش بيني وضعيت آينده تخريب سرزمين در منطقه نياتک سيستان بر اساس روش بسط يافته ارزيابي شدت بيابان زايي (تخريب سرزمين) در ايران، مي باشد. براي اين منظور واحدهاي کاري موجود در منطقه به عنوان نقشه پايه براي ارزش دهي به عوامل و شاخص هاي مورد نظر، به روش ژئومورفولوژي تهيه گرديد. سپس با ارزش دهي به شاخص هاي ارزيابي فرسايش بادي و جمع امتيازات مربوط به آنها در هر واحد کاري و بر اساس جداول مبنا، شدت تخريب سرزمين براي کاربري هاي مختلف تعيين شد. در نهايت با بهره گيري از نرم افزار Arc view 3.2 نقشه هاي مربوط به وضعيت فعلي و آينده هر يک از کاربري هاي مذکور ترسيم گرديد.
نتايج نشان داد در اين روش تخريب فعلي اراضي در سه کلاس (متوسط، زياد و شديد) طبقه بندي مي شود طبق نتايج حاصله فرآيند تخريب فراتر از حد استاندارد بوده و شامل کلاس هاي متوسط
(III)، زياد (IV) و شديد (V) مي باشد، کلاس متوسط، زياد و خيلي زياد به ترتيب ۵۹٫۳، ۳۱٫۲ و ۹٫۵ درصد از مساحت کل منطقه (۴۸۱۹٫۶) را شامل مي گردند. برآورد وضعيت آينده منطقه نشان داد که در آينده منطقه نياتک در سه کلاس کم، متوسط و زياد شدت تخريب سرزمين قرار مي گيرد.