مقاله ارزيابي تدريس دبيران متوسطه بر اساس عوامل دهگانه فلندرز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در دانشور رفتار از صفحه ۲۳ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تدريس دبيران متوسطه بر اساس عوامل دهگانه فلندرز
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گفتار معلم
مقاله تدريس مستقيم
مقاله تدريس غيرمستقيم
مقاله مشاهده فرايند تدريس
مقاله تجزيه و تحليل ارتباط کلامي فلندرز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي فيروز
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي‌ آذر اسكندر
جناب آقای / سرکار خانم: اسفندياري رجب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عملکرد تحصيلي دانش آموزان از موضوعاتي است که توجه بسياري از محققان تربيتي را جلب کرده است. از عوامل موثر در عملکرد تحصيلي، شيوه تدريس معلمان و نوع و ميزان ارتباط معلمان با دانش آموزان مي باشد. بررسي فرايند تدريس معلمان با استفاده از مشاهده مستقيم و کدبرداري از جريان تدريس براي تعيين نوع ارتباط و تحليل کيفيت تدريس از دهه هاي ۵۰ و ۶۰ رايج گرديد که امروزه محققان زيادي از روش مشاهده مستقيم و کدبرداري مقوله اي استفاده مي نمايند. در اين پژوهش ۶۰ کلاس (دبير) از سه رشته متوسطه نظري (رياضي – فيزيک، علوم تجربي، و ادبيات و علوم انساني) از نواحي پنجگانه آموزش و پرورش شهر تبريز در سال تحصيلي ۸۳ – ۱۳۸۲ به شيوه نمونه گيري تصادفي چندمرحله اي انتخاب و بررسي شدند. براي بررسي و تجزيه و تحليل از شيوه تجزيه و تحليل ارتباط کلامي فلندرز استفاده شده است. نتايج حاصل از مشاهده مستقيم فرايند تدريس نشان داد که دبيران به ميزان کم از تدريس غيرمستقيم استفاده مي نمايند. تفاوت معناداري بين ميزان استفاده از تدريس غيرمستقيم در سه رشته متوسطه نظري مشاهده نگرديد (F=1.245، P=0.269>0.05). همچنين ميزان سابقه تدريس دبيران در استفاده از تدريس غيرمستقيم تاثير ندارد.در هيچ يک از عوامل دهگانه تعيين شده توسط فلندرز، جزء عامل دوم (ترغيب و تشويق) در بين دبيران در سه رشته متوسطه نظري تفاوت معناداري وجود ندارد. ولي دبيران رشته علوم انساني نسبت به دو رشته ديگر دانش آموزان خود را ترغيب و تشويق مي نمايند. نهايتا همبستگي معناداري بين تدريس غيرمستقيم و پيشرفت تحصيلي مشاهده نشد (r=0.125،P=0.341>0.05 )، ولي بين تدريس مستقيم و پيشرفت تحصيلي، همبستگي منفي وجود دارد (r=-0.55، P=0.000<0.05).