مقاله ارزيابي تراکم عروق خوني در کيست فوليکولار، تومورادنتوژنيک کراتوسيست و آملوبلاستوما که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد از صفحه ۳۳ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تراکم عروق خوني در کيست فوليکولار، تومورادنتوژنيک کراتوسيست و آملوبلاستوما
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آملوبلاستوما
مقاله تومور ادنتوژنيک کراتوسيست
مقاله کيست فوليکولار
مقاله ايمونوهيستوشيمي
مقاله CD34

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيفي صفورا
جناب آقای / سرکار خانم: شفايي شهريار
جناب آقای / سرکار خانم: قديري سياوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آملوبلاستوما تومور ادنتوژنيک خوش خيم اپي تليالي بوده که رفتار تهاجمي تري نسبت به کيست فوليکولار و تومورادنتوژنيک کراتوسيست دارد. هدف مطالعه حاضر تعيين و ارزيابي تاثير تراکم عروق خوني بر رشد و رفتار باليني ضايعات ادنتوژنيک فوق به روش ايمونوهيستوشيمي بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي-تحليلي به روش مقطعي، ۴۵ بلوک پارافينه از ضايعات مذکور انتخاب شده و رنگ آميزي ايمونوهيستوشيمي با CD34 انجام شد. ميانگين تراکم عروق خوني جهت هر ضايعه در سه فيلد ميکروسکوپي و به طور جداگانه در دو ناحيه مجاور و دور از اپي تليوم ادنتوژنيک جهت ضايعات فوق محاسبه و با يکديگر مقايسه شد. نتايج با تست هاي آماري کروسکال واليس و من ويتني تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: ميانگين تراکم عروق خوني در آملوبلاستوما ۴۰٫۸±۱۵٫۹، در تومورادنتوژنيک کراتوسيست ۲۵٫۴±۵٫۳ و در کيست فوليکولار ۹٫۴±۳٫۵۲ بود. اختلاف آماري معني داري در ارتباط با تراکم عروق خوني در ضايعات فوق مشاهده شد (P<0.001) .در تمامي ضايعات ادنتوژنيک، تراکم عروق خوني درنواحي مجاوربه اپي تليوم ادنتوژنيک بيشتر از نواحي دور از اپي تليوم بود. (P=0.001) .
نتيجه گيري: از عوامل اصلي در رفتار تهاجمي تر آملوبلاستوما نسبت به کيست فوليکولر و تومور ادنتوژنيک کراتوسيست ممکن است تراکم عروق خوني بيشتر آن باشد. آنژيوژنز مجاور به اپي تليوم ادنتوژنيک نقش موثرتري در رشد کيست فوليکولر و پيشرفت و رفتار باليني تهاجمي تر تومورهاي ادنتوژنيک مذکوردارد.