مقاله ارزيابي تست کوانتي فرون طلايي در تشخيص توبرکلوزيس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله اپيدميولوژي ايران از صفحه ۲۶ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تست کوانتي فرون طلايي در تشخيص توبرکلوزيس
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تست هاي تشخيصي
مقاله کوانتي فرون
مقاله شاخص هاي روايي
مقاله سل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لشكردوست حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ضيغمي بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: حامدي انديشه
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي سيدحميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سميعي منش فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: كشفي سيدمنصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و اهداف: بدليل وجود معايب تست هاي روتين تشخيص سل، تصميم گيري براي درمان اين بيماري، بر اساس مجموعه چند تست تشخيصي است. پژوهش حاضر با هدف ارزيابي تست تشخيصي کوانتي فرون طلايي در تشخيص سل صورت پذيرفته است.
روش کار: مطالعه حاضر يک پژوهش از نوع بررسي تست ها مي باشد. بررسي بر روي ۳۰ بيمار مبتلا به سل و ۴۶ فرد سالم صورت پذيرفت. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از شاخص هاي آماري حساسيت، ويژگي، ارزش اخباري مثبت و منفي، نسبت هاي درستنمايي، نسبت شانس و تجزيه و تحليل منحني مشخصه عملکرد استفاده شده است.
نتايج: شاخص هاي اعتبار کوانتي فرون (با فاصله اطمينان ۹۵%) در پژوهش حاضر به قرار زير است: حساسيت (۷۳٫۰-۹۷٫۶)۹۰٫۰%، ويژگي (۸۳٫۸-۹۹٫۳) ۹۵٫۷%، ارزش اخباري مثبت (۷۶٫۳-۹۸٫۹) ۹۳٫۱، ارزش اخباري منفي (۸۱٫۳-۹۸٫۴) ۹۳٫۶، سطح زير منحني ROC برابر (۰٫۸۸-۱٫۰) ۰٫۹۴۲ بود، که به طور معني داري از سطح زير منحني به دليل شانس، در اين تجزيه و تحليل تفاوت داشت (p<0.0001). در تجزيه و تحليل اين منحني، بهترين نقطه مرزي براي تست تشخيصي کوانتي فرون برابر ۰٫۳۵ واحد بين المللي بود.
نتيجه گيري: با وجود شاخص هاي اعتبار قابل قبول، و از طرفي هزينه نسبتا سنگين براي تست کوانتي فرون، پيشنهاد مي شود که از اين تست فقط براي تشخيص سل هاي ريوي اسمير منفي و خارج ريوي کشت منفي، سل کودکان و ارزيابي موارد تماس با بيماران سلي استفاده شود.