مقاله ارزيابي تغييرات بهره وري كل عوامل توليد در بخش نفت و گاز با استفاده از شاخص تورنكوئيست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۱۴۱ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تغييرات بهره وري كل عوامل توليد در بخش نفت و گاز با استفاده از شاخص تورنكوئيست
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل پوشي داده ها
مقاله بهره وري عوامل توليد
مقاله بخش نفت و گاز،‌شاخص تورنكوئيست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي بغدادآباد محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني محسنعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بر اساس تعريف، بهره وري (با توليد افزايي)، دست يابي به تخصيص بهينه منابع و امكانات در راستاي تحقق حداكثر ميزان توليد است. روش هاي محاسبه بهره وري عوامل توليد به دو دسته روش هاي پارامتري و ناپارامتري تقسيم بندي مي شوند. در اين مطالعه با استفاده از روش هاي برنامه ريزي خطي كه در زمره روش هاي ناپارامتري است و با بهره گيري از شاخص تورنكوئيست، رشد بهره وري عوامل توليد در بخش نفت و گاز در اقتصاد ايران طي دوره ۱۳۳۸-۱۳۸۴، مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج حاكي از آن است كه بهره وري عوامل توليد در بخش نفت و گاز به طور متوسط سالانه رشدي معادل ۰٫۴۶ درصد داشته است، ولي بررسي وضعيت بهره وري كل عوامل در سال اول برنامه چهارم توسعه نشان دهنده آن است كه رشد ۰٫۲۱ درصدي بهره وري كل عوامل در دوره ۱۳۸۴-۱۳۸۵، با اهداف مندرج در برنامه چهارم توسعه ۰٫۳) درصد) فاصله نسبتا زيادي دارد.