مقاله ارزيابي تغييرات فضاي سبز منطقه ۲ تهران با استفاده از عکس هاي هوايي و داده هاي ماهواره اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم و فنون منابع طبيعي از صفحه ۱۳ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تغييرات فضاي سبز منطقه ۲ تهران با استفاده از عکس هاي هوايي و داده هاي ماهواره اي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فضاي سبز شهري
مقاله ارزيابي تغييرات
مقاله منطقه ۲ تهران
مقاله عکس هوايي
مقاله ارتوفتوموزاييک
مقاله LISS IV-IRSp6

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دوميري گنجي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي كفاكي ساسان
جناب آقای / سرکار خانم: متاجي اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي فرحناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فضاي سبز از شريان هاي حياتي کلان شهرهايي چون تهران به شمار مي آيد. به منظور مديريت صحيح فضاي سبز شهري، ارزيابي روند تغييرات آنها از گذشته تا به امروز مي تواند بسيار مفيد باشد. لذا در اين پژوهش سعي شده تا با بررسي بر روي داده هاي ابتدا و انتهاي يک دوره ۲۸ ساله، ميزان تغييرات ايجاد شده در فضاي سبز منطقه مورد مطالعه و برآورد قرار گيرد. در اين مطالعه ابتدا عکس هاي هوايي ۱:۱۰۰۰۰ سال ۱۳۵۸ منطقه ۲ تهران به تعداد ۳۰ قطعه تهيه و پس از پياده کردن نقاط کنترل زميني با خطاي کل کمتر از يک پيکسل به کمک نرم افزارGeomatica  از نظر هندسي تصحيح شدند؛ سپس موزاييکي از عکس هاي تصحيح شده تهيه و برروي ارتوفتوموزاييک حاصل تفسير بصري انجام شد و لايه فضاي سبز منطقه در سال ۵۸ استخراج گرديد. همچنين تصاوير سنجندهLISS IV  ماهواره IRS–P6 متعلق به سال ۱۳۸۶ تهيه و با دقت زير ۱ پيکسل تصحيح گرديد. آنگاه تفسير بصري بر روي تصوير تصحيح شده انجام و مساحت فضاي سبز در سال هاي اخير نيز برآورد شد. در پايان با انطباق لايه ها، ميزان تغييرات در طول دوره برآورد گرديد و به منظور تعيين درصد گسترش شهر در طي اين سال ها، ميزان سرانه فضاي سبز و تغييرات مناطق شهري در ابتدا و انتهاي دوره نيز برآورد شد. نتايج حاکي از افزايش سطح و سرانه فضاي سبز منطقه در طي دوره مورد نظر بوده است. با وجود اين افزايش، در حال حاضر ميزان سرانه فضاي سبز منطقه از نصف ميزان استاندارد جهاني خود نيز کمتر مي باشد.