مقاله ارزيابي تغييرات كاربري اراضي با استفاده از تصاوير ماهواره اي: مطالعه موردي حوضه آب خيز تنگ سرخ شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۲۴۲ تا ۲۵۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تغييرات كاربري اراضي با استفاده از تصاوير ماهواره اي: مطالعه موردي حوضه آب خيز تنگ سرخ شيراز
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغيير كاربري اراضي
مقاله تصاوير ماهواره اي
مقاله لندست
مقاله اسپات
مقاله طبقه بندي رقومي
مقاله شيراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آهني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني اردوان
جناب آقای / سرکار خانم: رستگارمقدم مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح شمسي سيدرشيد
جناب آقای / سرکار خانم: باقرنژاد مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رشد روزافزون جمعيت و تاثير آن بر عرصه هاي طبيعي به همراه بهره برداري غيراصولي سبب تخريب کاربري ها و اکوسيستم شده است. به طوري که با ارزيابي تغييرات کاربري ها، امکان برنامه ريزي و مديريت اراضي جهت کاهش اثر تخريبي بهره برداري ها امکان پذير مي گردد. در اين راستا استفاده از علوم و فنون جديد مانند سنجش از دور و تصاوير ماهواره اي کمک شاياني به ارزيابي درست و منطقي در زمان کوتاه و هزينه کم مي نمايد. در اين پژوهش با استفاده از تصاوير لندست و اسپات و اصلاح خطاهاي ژئومتري، راديومتري و اختلاف فصل تصويربرداري، بهترين تركيب باندي انتخاب و نقشه كاربري اراضي حوضه آب خيز تنگ سرخ شيراز با استفاده از طبقه بندي نظارت شده و الگوريتم حداكثر احتمال تشابه براي سال هاي ۱۳۶۷ و ۱۳۸۴ تهيه شد. درستي نقشه هاي توليدي با آزمون صحت كلي و آماره كاپا محاسبه و نتايج نشان داد ميزان تغييرپذيري اراضي باير از ۴٫۲ به ۱۱٫۵ درصد و ديم زارها از ۱۲٫۸ به ۱۷٫۱ درصد افزايش، در مقابل سطوح جنگلي از ۲۹٫۸ به ۲۸٫۳ درصد و مراتع از ۳۶٫۹ به ۲۶٫۸ درصد كاهش يافته است. تحليل آماري در سطوح ۱ و ۵ درصد نشان داد طبقات زراعت آبي براي نقشه ۱۳۶۷ به ترتيب ۰٫۷۳ و ۰٫۷۷ درصد و براي باغ ۰٫۵۳ و ۰٫۵۷ درصد از بيش ترين و کم ترين درصد اطمينان برخوردار است. براي نقشه ۱۳۸۴ در سطوح آماري بالا طبقات مرتع به ترتيب ۰٫۷۹ و ۰٫۸۲ و مناطق مسکوني ۰٫۶۶ و ۰٫۷۰ درصد از بيش ترين و کم ترين درصد اطمينان برخوردار بوده است. با توجه به آزمون صحت و درصد حدود اطمينان نقشه هاي تهيه شده از دقت قابل قبول برخوردار بوده اند.