ارزيابي تغييرات مقاومت بتن خود تراکم حاوي زئوليت در ديوار تني کد(c)

در جدول ٤و٥ نسبت مقاومت معادل مکعبي حاصله ازکليه ي آزمايش ها به مقاومت آزمونه هاي مکعبي که در شرايط آزمايشگاهي و در حالت کاملا اشباع نگه داري شده اند، آورده شده است .

همانطورکه مشاهده مي شود، اين نسبت با افزايش ارتفاع از پاي ديوارها در حال کاهش مي باشد. اگر کمترين مقدار اين نسبت را که در تراز فوقاني ديوار ها حاصل مي شود را در نظر بگيريم مشاهده مي کنيم که هر دو ديوار حداقل مقدار مقاومت در محل ، توصيه شده در آيين نامه آبا را که برابر ٠/٦ مقاومت آزمونه هاي استاندارد آزمايشگاهي مي باشد را بر آورده کرده اند[١٧].

اما نسبت ٠/٧٣ به دست آمده در تراز فوقاني ديوار حاوي بتن خود تراکم نشان دهنده ي عملکرد بهتر اين بتن و شباهت بيشتر آن به آزمونه هاي آزمايشگاهي در مقايسه با ديوار ساخته شده از بتن معمولي مي باشد که نسبت ٠/٦٦ را کسب کرده است .

– مقايسه نتايج مقاومت معادل مکعبي حاصل از امواج فراصوتي به مقاومت بتن درجا ي حاصل از مغزه گيري نشان مي دهد که ميتوان بدون تخريب سازه اصلي حتي به صورت جزئي و با اطمينان بالايي به نتايج آن براي تخمين مقاومت بتن در سازه اصلي اطمينان کرد.

– ارزيابي روند تغييرات مقاومت در ديوار ساخته شده با بتن خود تراکم نشان دهنده ي توزيع همگن تر مقاومت در ارتفاع ديوار نسبت به ديوار ساخته شده با بتن معمولي مي باشد.