مقاله ارزيابي تغييرات وضعيت مرتع با استفاده از روش توصيفي سلامت مرتع (مطالعه موردي: مراتع استپي رودشور) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مرتع از صفحه ۳۸۵ تا ۳۹۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تغييرات وضعيت مرتع با استفاده از روش توصيفي سلامت مرتع (مطالعه موردي: مراتع استپي رودشور)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغييرات وضعيت مرتع
مقاله سلامت مرتع
مقاله استپي
مقاله رودشور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ارزاني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: جوري محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعات ارزيابي مرتع با تعيين شرايط و وضعيت مرتع اين امکان را به کارشناس مي دهد تا در مورد تغييرات حاصل از فعاليت هاي مديريتي و نيز تغييرات اکولوژيک مرتع قضاوت نمايد. به منظور تشريح مدل سلامت مرتع در جوامع بوته زار ايران و تعيين تغييرات وضعيت (گرايش) مرتع با استفاده از اين مدل، مراتع استپي رودشور انتخاب شد. سپس با توجه به دستورالعمل مدل سلامت مرتع ابتدا توان رويشگاه در هر محل در قالب منطقه مرجع شناسايي و ميزان درجه انحراف ۱۷ شاخص در مناطق ارزيابي نسبت به منطقه مرجع امتيازدهي گرديد. سپس با استفاده از ارزيابي مشاهده اي وضعيت عملکردي سه ويژگي سلامت مرتع (پايداري خاک و رويشگاه، عملکرد هيدرولوژيک و سلامت موجودات زنده) تعيين شد. به منظورمقايسه شاخص ها و ويژگي هاي سلامت مرتع در مناطق ارزيابي با منطقه مرجع از آزمون ناپارامتري براي دو نمونه مستقل استفاده شد. نتايج نشان داد در منطقه ارزيابي هر سه ويژگي سلامت مرتع به دليل افزايش شدت چرا و عدم رعايت زمان آمادگي مرتع در مقايسه با منطقه مرجع در طبقه حاد قرار گرفتند. اين حالت بيانگر آن است که هر سه ويژگي سلامت در پايين تر از مرز آستانه سلامت قرار گرفته و غيرسالم هستند. نتايج نشان داد مدل سلامت مرتع يک ارزيابي يکساله و کوتاه مدت از مرتع ارايه مي دهد. اين مدل يک روش پايشي نيست و براي ارزيابي مرتع در يک زمان و مکان مشخص به کار مي رود. ارزيابي استفاده از اين مدل براي مواقعي توصيه مي شود که مرتعدار بخواهد با يک بار ارزيابي به تصميم مديريتي مقطعي برسد.