مقاله ارزيابي تغيير مشخصه هاي مقاومت برشي خاك هاي ريزدانه تحت تاثير تراكم ريشه درخت بيد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مرتع و آبخيزداري (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۲۳۱ تا ۲۴۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تغيير مشخصه هاي مقاومت برشي خاك هاي ريزدانه تحت تاثير تراكم ريشه درخت بيد
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درخت بيد
مقاله مقاومت برشي
مقاله چسبندگي
مقاله زاويه اصطكاك دروني
مقاله رس لاغر
مقاله تراكم ريشه
مقاله شيب هاي خاكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داوودي محمدهادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پايدارسازي تراس هاي ساحلي رودخانه ها و شيب هاي طبيعي خاكي در اراضي منابع طبيعي و بستر آبراهه هاي انتقال آب به کمک ريشه درختان به عنوان عامل مسلح كننده خاك يکي از رويکردهاي مناسب از نقطه نظر حفظ محيط زيست مي باشد. ميزان افزايش پايداري خاک تابع ويژگي هاي ريشه شامل نوع و گونه گياه، قطر و تراکم آن در خاک است. هدف از اين پژوهش عبارت از بررسي تاثير ريشه درخت بيد که يک گياه آب دوست و سازگار با بسياري از اقليم هاي کشور و نيز تعيين رابطه بين تراکم ريشه آن در خاک و درصد افزايش مقاومت برشي ناشي از آن بوده است. در اين پژوهش با بهره گيري از دستگاه آزمايش برش مستقيم برجا مجموعه آزمايش هايي بر روي خاك داراي ريشه زنده درخت بيد و خاك بدون ريشه انجام گرفت. نتايج به دست آمده با بهره گيري از نظريه آزمايش برش مستقيم تحليل شده و چسبندگي و زاويه اصطكاك دروني خاك محاسبه و با خاك بدون ريشه مقايسه گرديد. نتايج نشان مي دهد كه در عين حالي که وجود ريشه درخت بيد، زاويه اصطكاك دروني خاک را تا ۸% كاهش مي دهد اما در مقابل مي تواند چسبندگي خاك رس لاغر را تا۱۳۰ % افزايش دهد. برآيند اين دو تغيير، موجب افزايش قابل توجه در مقاومت برشي خاک است. نتايج اين پژوهش به عنوان رابطه هاي كاربردي در طراحي پروژه هاي عمراني، ارايه شده و از آنها براي محاسبه درصد افزايش مقاومت برشي در عمق هاي مختلف خاك به ازاي ميزان اختياري تراكم ريشه، بهره گيري مي شود.