مقاله ارزيابي تلفات نيترات در کودآبياري جويچه اي با استفاده از داده هاي مزرعه اي و يک مدل رياضي کودآبياري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۷۸۱ تا ۷۹۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تلفات نيترات در کودآبياري جويچه اي با استفاده از داده هاي مزرعه اي و يک مدل رياضي کودآبياري
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کودآبياري
مقاله تلفات نيترات
مقاله مدل رياضي کودآبياري
مقاله آبياري جويچه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي فريبرز
جناب آقای / سرکار خانم: لياقت عبدالمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده حمزه علي
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي ياسر
جناب آقای / سرکار خانم: محسني امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، به منظور مطالعه و بررسي اثرات کودآبياري بر تلفات نيترات از طريق رواناب سطحي در آبياري جويچه اي و همچنين ارزيابي يک مدل رياضي کودآبياري، ۱۲ آزمايش در دو سال زراعي ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ در مقياس بزرگ و در حضور گياه ذرت روي جويچه هاي انتها باز در يک خاک لومي انجام شد. تعداد جويچه هاي هر آزمايش ۵ عدد، طول جويچه ها ۱۶۵ متر، فاصله بين جويچه ها ۷۵ سانتي متر و شيب عمومي مزرعه ۰٫۰۰۶ متر بر متر بود. کود مصرفي مورد نياز مطابق توصيه کودي از منبع کود اوره و طي چهار تقسيم مساوي (قبل از کاشت، مرحله هفت برگي، مرحله ساقه رفتن و مرحله سنبله زدن) اضافه گرديد. دبي جويچه ها با استفاده از فلوم WSC و غلظت نيترات خروجي از روش طيف سنجي اندازه گيري شد. از داده هاي سال اول براي تعيين بهترين زمان تزريق کود با هدف دستيابي به کمترين درصد تلفات نيترات استفاده شد. در سال دوم، تزريق کود فقط در زمان بهينه شده بر اساس نتايج سال اول انجام گرفت. نتايج نشان داد که بهترين زمان تزريق کود به سيستم آبياري جويچه اي ۲۰ دقيقه انتهايي آبياري مي باشد. تلفات نيترات از طريق رواناب سطحي در سال اول بسته به زمان تزريق کود بين ۵٫۷ تا ۴۲٫۰ و در سال دوم با اعمال مدت زمان تزريق بهينه بين ۱٫۴ تا ۱۲٫۳ درصد متغير بود. همچنين، نتايج نشان داد که مدل کودآبياري مورد استفاده در اين تحقيق قابليت برآورد تلفات نيترات از طريق رواناب سطحي را دارد. ضريب تبيين(R2)  بين مقادير اندازه گيري و شبيه سازي شده تلفات آب در دو سال زراعي به طور متوسط ۰٫۸۵ و براي تلفات کود به طور متوسط ۰٫۸۰ بود.