مقاله ارزيابي تناسب فضايي – مکاني پارک هاي شهري با استفاده از GIS (مطالعه موردي: پارک هاي محله اي منطقه ۲ شهرداري تبريز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فضاي جغرافيايي از صفحه ۱۳۷ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تناسب فضايي – مکاني پارک هاي شهري با استفاده از GIS (مطالعه موردي: پارک هاي محله اي منطقه ۲ شهرداري تبريز)
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تناسب فضايي – مکاني
مقاله فضاي سبز
مقاله پارک محله اي
مقاله GIS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تيموري راضيه
جناب آقای / سرکار خانم: روستايي شهريور
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري زماني اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: احدنژاد محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فضاهاي سبز در شهرها، بويژه در شهرهاي بزرگ و صنعتي، داراي عملکردهاي مختلفي مي باشند. فضاي سبز از يک سو موجب بهبود وضعيت زيست محيطي شهرها مي شود، و از سوي ديگر شرايط مناسبي را براي گذران اوقات فراغت شهروندان مهيا مي کند. اهميت فضاهاي سبز شهري تا بدان حد است که امروزه وجود اين کاربري به عنوان يکي از شاخص هاي توسعه يافتگي جوامع به حساب مي آيد. در اين پژوهش با استفاده از روش هاي موجود درGIS  همچون تحليل هاي مکاني، شبکه، مجاورت و همپوشاني و نيز با استفاده از شاخص هاي فيزيکي همچون: سازگاري، دسترسي، شيب، مساحت، مجاورت، و شاخص هاي اجتماعي همچون: تراکم جمعيت، تراکم خانوار و بعد خانوار به ارزيابي تناسب فضايي – مکاني پارک هاي محله اي در سطح منطقه ۲ شهرداري تبريز پرداخته شده تا ضمن بررسي چگونگي توزيع آنها (هم از لحاظ فيزيکي و هم از لحاظ اجتماعي) در وضع موجود، درجه تناسب هر کدام از پارک ها مشخص شود. نتايج حاصله نشان داد که ۳۶٫۴ درصد از پارک هاي محله اي محدوده مورد مطالعه با کاربري هاي همجوار خود کاملا سازگار مي باشند و نيز بررسي وضعيت تناسب پارک هاي محله اي منطقه دو نشانگر آن است که ۶۴٫۴ درصد پارک هاي محله اي منطقه دو شهرداري تبريز داراي تناسب مکاني – فضايي بالا، ۲۷٫۳ درصد داراي تناسب متوسط و تنها ۹٫۱ درصد داراي تناسب پايين مي باشند.