مقاله ارزيابي تنوع ژنتيكي در اکوتيپ ‌هاي يونجه‌ زراعي (.Medicago sativa L) نواحي مركزي و شرقي ايران با استفاده از نشانگرهاي‌ ريزماهواره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۵۲۰ تا ۵۳۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تنوع ژنتيكي در اکوتيپ ‌هاي يونجه‌ زراعي (.Medicago sativa L) نواحي مركزي و شرقي ايران با استفاده از نشانگرهاي‌ ريزماهواره
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع ژنتيكي
مقاله نشانگر ريزماهواره و يونجه زراعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نقوي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: معالي اميري رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين آزمايش، ۳۳ توده يونجه زراعي از نواحي مركزي و شرقي ايران با استفاده از نشانگرهاي‌ ريزماهواره مورد ارزيابي قرار گرفتند. دي.‌ان.‌اي ژنومي استخراج شده از نمونه‌ هاي گياهي، با ۱۰ جفت آغازگر ريزماهواره، تحت واكش زنجيره ‌اي پليمراز قرار گرفته و محصولات اين واكنش ‌ها روي ژل پلي اكريلاميد واسرشته ساز، الكتروفورز شدند. در مجموع، ۶۲ نوار نمره ‌دهي شده و ۵۲ نوار متفاوت با متوسط پنج نوار در هر لوکوس شناسايي شدند. درصد چند شکلي با ميانگين ۸۰٫۶۴ از ۶۲٫۵ درصد براي آغازگر MTIC 250 با کمترين درصد چند شکلي تا ۱۰۰ درصد در آغازگر ENOD 20 با بيشترين درصد چند شکلي، متغير بود. ميانگين ميزان اطلاعات چندشكلي (PIC) در توده ‌هاي مركز و شرق ايران، ۰٫۶۱ محاسبه شد. نشانگر ENOD20 و MAL369471  بيشترين (۰٫۷۸ و ۰٫۸۳) و كمترين (۰٫۳۷ و ۰٫۳۴) مقدار PIC را به ترتيب، در دو جمعيت مركز و شرق داشتند. تنوع ژني ني (H) نيز در هر دو جمعيت مركز و شرق به ترتيب ۰٫۲۹ و ۰٫۳ و شاخص اطلاعاتي شانون به ترتيب ۰٫۴۵ و ۰٫۴۶ محاسبه شدند. همچنين روابط ژنتيكي بين نمونه‌ ها با استفاده از ضريب تشابه دايس محاسبه و دندروگرام حاصل با استفاده از روش UPGMA ترسيم گرديد. نتايج اين تحقيق نشان داد كه با وجود شباهت بسيار زياد بين دو جمعيت مركز و شرق از نظر ساختار ژنتيكي، تنوع بسيار بالايي بين افراد وجود داشت. اين تنوع زياد ممكن است نتيجه‌ دگرگشن بودن گياه يونجه (۱۰ درصد خودگشني)، فعاليت حشرات (به خصوص زنبور‌ها) و انتقال دانه گرده بين ارقام ‌باشد. تشابه ژنتيكي بين جمعيت‌ هاي مورد مطالعه در اين تحقيق، مي‌ تواند ناشي از تعادل ژنتيكي به وجود آمده طي صدها سال‌ كشت يونجه در ايران و جابجايي بذرها بين مناطق مختلف ايران باشد.