مقاله ارزيابي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي كنجد (.sesame indicum L) با استفاده صفات مورفولوژيك و نشانگرهاي مولكولي رپيد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در ژنتيك نوين از صفحه ۵۷ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ هاي كنجد (.sesame indicum L) با استفاده صفات مورفولوژيك و نشانگرهاي مولكولي رپيد
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كنجد
مقاله تنوع ژنتيكي
مقاله مورفولوژيكي
مقاله نشانگرهاي مولكولي
مقاله RAPD

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي ايمان
جناب آقای / سرکار خانم: بي همتا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري سعداله
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي جواران مختار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تنوع ژنوتيپ هاي كنجد، تعداد ۲۷ ژنوتيپ در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در مزرعه موسسه نهال و بذر كاشته و تعداد ۲۱ صفت اندازه گيري شدند. با استفاده از تجزيه خوشه اي بر اساس فاصله اقليدوسي و روش وارد، ژنوتيپ هاي مورد مطالعه در چهار گروه قرار گرفتند كه بعضي از ژنوتيپ هاي كنجد ايراني در گروه ژنوتيپ هاي خارجي قرار گرفتند. اين موضوع احتمال خويشاوندي آنها با ژنوتيپ هاي خارجي را نشان مي دهد. بر اساس تجزيه به عاملها شش عامل ۰۹/۷۴ درصد از تنوع را توجيه كردند. بر اساس بررسي هاي قبلي، ۳۵ آغازگر RAPD (از سري آغازگرهاي اپرون) انتخاب و از اين ميان تعداد ۱۰ آغازگر نوارهاي واضح و تكرار پذير براي ژنوتيپ ها نشان دادند. چندشكلي براي كل نشانگرها برابر با ۳/۵۶ درصد بود. نتايج حاصل از داده هاي مورفولوژيك و مولكولي نشان داد كه همبستگي غيرمعني دار بين اين دو سري از داده ها وجود دارد. نتايج اين تحقيق مي تواند در حفاظت، طبقه بندي و اصلاح ژنوتيپ هاي كنجد ايراني موثر باشد.