مقاله ارزيابي تنوع ژنتيکي تعدادي از ارقام پسته استان کرمان بر اساس نشانگر مولکولي RAPD که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زيست شناسي ايران از صفحه ۴۶۲ تا ۴۶۹ منتشر شده است.
نام: ارزيابي تنوع ژنتيکي تعدادي از ارقام پسته استان کرمان بر اساس نشانگر مولکولي RAPD
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع ژنتيکي
مقاله پسته
مقاله RAPD

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي رضايي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: باقي زاده امين
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي زاده مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزيابي تنوع ژنتيکي براي شناسايي ژنهاي مختلف و برآورد فاصله بين افراد و جمعيتها، همچنين تعيين ميزان هتروزيس بسيار ضروري است. علي رغم اينکه ايران داراي غني ترين ذخاير ژنتيکي پسته در جهان مي باشد با اين حال مطالعات اندکي بر روي جنس پسته در ايران انجام شده است. در اين تحقيق با استفاده از نشانگر مولکولي RAPD، تنوع ژنتيکي ۳۲ ژنوتيپ کشت شده در استان کرمان مورد بررسي قرار گرفت. ۱۳۶ باند پلي مورف از ده آغازگر به دست آمد. دندروگرام ماتريس صفر و يک حاصل از مهاجرت باندي با استفاده از نرم افزار NTSYS و ضريب تشابه دايس رسم گرديد. بر اين اساس، ژنوتيپهاي بررسي شده در ۶ گروه قرار گرفتند. نتايج نشان داد، ژنوتيپهاي مشابه که از نقاط متفاوت جمع آوري شده بودند در گروههاي يکسان قرار گرفتند. همچنين ژنوتيپهاي اوحدي کرمان و اوحدي زرند تشابه صد در صد نشان دادند. از بررسي پلاتهاي دو بعدي و سه بعدي حاصل از تجزيه به مولفه هاي اصلي نتايجي مشابه با نتايج تجزيه کلاستر حاصل گرديد، که در بررسي ميزان تنوع و انتخاب آغازگر مي تواند مورد توجه قرار گيرد.