مقاله ارزيابي توانايي باكتريهاي اپيفيت در كاهش بلايت سنبله و پايداري جمعيت آنتاگونيست روي گندم در شرايط گلخانه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در بيماريهاي گياهي از صفحه ۲۶۷ تا ۲۸۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي توانايي باكتريهاي اپيفيت در كاهش بلايت سنبله و پايداري جمعيت آنتاگونيست روي گندم در شرايط گلخانه اي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلايت سنبله گندم
مقاله بيوکنترل
مقاله باکتريهاي اپيفيت
مقاله آنتاگونيست
مقاله موتان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمد درخشان
جناب آقای / سرکار خانم: صفايي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده عزيزاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور كنترل بيولوژيكي بلايت سنبله گندم ناشي از Fusarium graminearum با استفاده از باكتريهاي اپيفيت، ۳۵۰ سوش باكتري از بخشهاي هوايي گندم جداسازي، خالص و پس از ارزيابي اثر آنتاگونيستي آنها در شرايط آزمايشگاهي، پنج سوش به همراه يك موتان مقاوم به آنتي بيوتيكهاي اسيد ناليديكسيك (Nalidixic acid) و كلرا مفنيكل از سوش G5-2 انتخاب و در شرايط گلخانه اي مورد ارزيابي قرار گرفتند. در اين بررسي از رقم فلات به عنوان حساس ترين رقم استفاده شد. بدين منظور ابتدا سوسپانسيون باكتريهاي آنتاگونيست روي سنبله ها در مرحله گل دهي پاشيده شد، و بعد از ۲۴ ساعت سوسپانسيوني از ماكروكنيديهاي قارچ روي سنبله ها پاشيده شد. پس از مايه زني، سنبله ها روزانه مورد بازديد و ميزان بيماري يادداشت  شد. مقايسه ميانگين آزمون دانكن نشان داد كه در سطح يك درصد تفاوت معني داري بين تيمارهاي بيمارگر همراه با آنتاگونيست و تيمار بيمارگر تنها از نظر ميزان بيماري وجود دارد. در اين پژوهش تفاوت معني داري بين ميزان كنترل توسط آنتاگونيست هاي مختلف مشاهده نشد، و آنتاگونيست ها توانستند ۵۰ تا ۸۰ درصد بيماري را نسبت به شاهد مثبت، كاهش دهند.