مقاله ارزيابي توانمندسازها در مرکز توسعه مديريت و تحول اداري دانشگاه علوم پزشکي اصفهان با بهره گيري از الگوي سرآمدي سازماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۱۳۷ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي توانمندسازها در مرکز توسعه مديريت و تحول اداري دانشگاه علوم پزشکي اصفهان با بهره گيري از الگوي سرآمدي سازماني
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توانمندسازها
مقاله الگوي سرآمدي سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اقبال فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: سيادت علي
جناب آقای / سرکار خانم: يارمحمديان محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توانمندسازي در مديريت راهکار مهمي براي تغيير است که با هدف بهبود توانايي فردي و سازماني اجرا مي شود. بنابراين هدف از اين پژوهش ارزيابي وضعيت توانمندسازها در مرکز توسعه مديريت و تحول اداري دانشگاه علوم پزشکي اصفهان بر اساس الگوي سرآمد سازماني بوده است. اين پژوهش کاربردي و از دسته مطالعات توصيفي بوده که به صورت مقطعي انجام گرفت. جامعه پژوهش شامل ۳۲ نفر از مديران ستادي و معاونان آنها در مرکز توسعه مديريت و تحول اداري دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در سال ۱۳۸۶ بود که به صورت سرشماري انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده ها، پرسشنامه الگوي سرآمد سازماني با ۲۶ گويه بود که ضريب پايايي آن ۹۷/۰ به دست آمد. داده هاي پژوهش بر اساس ۵ معيار مربوط به توانمندسازها جمع آوري شد، سپس تحليل داده در سطح آمار توصيفي انجام گرفت و در نهايت با استفاده از نرم افزار SPSS و نرم افزار سرآمد سازماني امتياز هر کدام از عناصر مربوط به حوزه توانمندسازها بر اساس منطق رادار محاسبه شد. يافته ها نشان داد که مرکز توسعه مديريت و تحول اداري دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در زمينه معيارهاي رهبري (۶۰ درصد)، خط مشي و استراتژي (۸۰ درصد)، کارکنان (۶۰ درصد)، منابع و شرکاء (۵۰ درصد) و فرآيندها (۶۰ درصد) امتياز و در مجموع از نظر معيار توانمندسازها، ۲۳۸ امتياز را به خود اختصاص داده است.