مقاله ارزيابي توانمندي اجزاي نقدي و تعهدي سود در پيش بيني سود غيرعادي و تعيين ارزش شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش هاي حسابداري مالي از صفحه ۹۳ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي توانمندي اجزاي نقدي و تعهدي سود در پيش بيني سود غيرعادي و تعيين ارزش شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سود غير عادي
مقاله اقلام تعهدي
مقاله جريان هاي نقدي عملياتي
مقاله ارزش بازار شرکت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سيدعباس
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: سروش يار افسانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله توانمندي اجزاي نقدي و تعهدي سود در پيش بيني سود غير عادي و تعيين ارزش شرکت ارزيابي شده است. در اين راستا، چهار فرضيه تدوين گرديده و به منظور بررسي فرضيه هاي تحقيق، از سه مدل خطي اطلاعات بر مبناي چارچوب مدل فلتام- اولسن استفاده شده است. هر ساختار خطي منعکس کننده سطحي از تفکيک سود است. در اولين مدل خطي اطلاعات هيچ يک از اجزاي سود منظور نشده است. در دومين مدل خطي اطلاعات جريان هاي نقدي عملياتي و مجموع اقلام تعهدي و در سومين مدل خطي اطلاعات جريان هاي نقدي عملياتي و اجزاي اقلام تعهدي به عنوان عناصر تشکيل دهنده سود لحاظ شده است.
براي تخمين مدل ها از اطلاعات مالي ۶۳ شرکت عضو نمونه بين سال هاي ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۶ و از روش داده هاي ترکيبي استفاده گرديده است. به منظور آزمون فرضيه هاي تحقيق تحليل رگرسيون چند متغيره به کار گرفته شده است.
نتايج تحقيق بيانگر توانمندي جريان هاي نقدي و مجموع اقلام تعهدي در تعيين ارزش شرکت و پيش بيني سود غير عادي است. نتيجه ديگر اين تحقيق نشان مي دهد که اجزاي اقلام تعهدي داراي توانايي پيش بيني سود غير عادي است گرچه در سطح نمونه انتخابي تنها برخي از ضرايب اجزاي اقلام تعهدي از لحاظ آماري معني دار هستند.
تحليل بيشتر از تنوع نتايج در بين صنايع مختلف حکايت مي کند، که اين امر از تفاوت در ماهيت و مقدار اجزاي نقدي و تعهدي سود در صنايع گوناگون ناشي مي شود.