مقاله ارزيابي توان اکولوژيک منطقه قزوين جهت تعيين نقاط بالقوه توسعه شهري با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مطالعات و پژوهش هاي شهري منطقه اي از صفحه ۵۱ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي توان اکولوژيک منطقه قزوين جهت تعيين نقاط بالقوه توسعه شهري با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي توان اکولوژيک
مقاله منطقه قزوين
مقاله کاربري توسعه شهري
مقاله تناسب اراضي
مقاله سامانه اطلاعات جغرافيايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرخلو مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: پورخباز حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اميري محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: فرجي سبكبار حسنعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهميت به  کارگيري روش هاي عقلاني و نظام مند برنامه ريزي در مديريت و استفاده بهينه از منابع، به ويژه منابع طبيعي براي همگان روشن است. از آنجايي که توسعه کالبدي شهرها، نابودي اراضي کشاورزي و گسترش به سمت پهنه هاي آسيب پذير، نظير حوزه هاي سيلابي و نيز شيب هاي نامناسب را به دنبال دارد که در حقيقت باعث به هم خوردن تعادل و پايداري اکولوژيک در شهرها مي شود، ضرورت ارزيابي توان اکولوژيک کاربري توسعه شهري به معناي عينيت بخشيدن به قابليت بالقوه سرزمين مورد انتظار است. منطقه قزوين از جمله زيست بوم هايي است که دچار معضلات ناشي از عدم حاکميت نظام انضباطي بر منابع طبيعي است. در اين تحقيق، پس از مطالعه پارامترهاي اکولوژيک، اعم از پارامترهاي فيزيکي (شامل توپوگرافي، ارتفاع، شيب، خاک، سنگ مادر، بارندگي، دما و…) و پارامترهاي زيستي (شامل تراکم پوشش گياهي و مناطق حفاظت شده) که در کاربري توسعه شهري موثرند، شناسايي و نقشه سازي اين پارامترها در منطقه قزوين، به کمک سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) انجام گرديد. سپس توان اکولوژيک منطقه مذکور به کمک مدل اکولوژيک کاربري توسعه شهري و بر اساس تناسب اراضي (از طريق منطق بولين) مشخص شد. براي اين کار، در هر يک از طبقات مدل فوق، شرايط و ويژگي هاي مناسب در منطقه با کد ۱ و بقيه با کد صفر مشخص گرديد. سپس با ضرب لايه ها، ارزيابي توان توسعه شهري براي هر طبقه مشخص گرديد که نتايج نشان دهنده وجود تنها طبقه يک (مناسب) کاربري توسعه شهري درمنطقه مورد مطالعه است.